Основни предимства на модул "Работни заплати"
>>  подневно и сумирано отчитане на работното време; сделна система на заплащане; заплащане при намалена трудоспособност (инвалиди); валутни заплати, деноминирани в лева;
>>  шаблони за автоматично генериране на първоначален фиш за заплата при добавяне на нов служител в системата;
>>  възможност за създаване на практически неограничен брой разплащателни пера, суматори и видове социално и зравно осигуряване за служителите;
>>  възможност за добавяне на неограничен брой работни календари, смени, графици и изготвяне на присъствена форма (форма 76);
>>  автоматизирано отчитане на минималните осигурителни доходи по НКПД и НКИД за съответния месец (информацията за МОД е заложена в програмата по години и се използва също така при проверка на данните за НАП - Декларация обр.№1 преди запис на дискета);
>>  автоматизирано изчисляване на отпуски, болнични, нощен и извънреден труд, осигуровки, трудов стаж и % клас за прослужено време;
>>  възможност за въвеждане на разплащателни пера (суми и отсъствия), отнасящи се за минали месеци и автоматизирано изчисляване корекциите в текущия фиш, както и генериране на коригиращи Декларации обр.№1;
>>  автоматизирано отчитане и осчетоводяване на неизползвания платен годишен отпуск (за целите на НСС-19);
>>  печат на ведомости, рекапитулации, справки по параграфи и др., както и възможност за създаване на практически неограничен брой потребителски справки, в които да информацията да бъде групирана и филтрирана по Ваш избор;
>>  автоматизирано изготвяне и печат на необходимите платежни нареждания и искания за зададен период (вж. модул "Платежни");
>>  автоматизирано осчетоводяване и експорт на данните към счетоводни програми (вж. модул "Осчетоводяване");
>>  автоматизирано изготвяне на справка (файл) за НАП - Декларация обр.№1 (проверките, които програмата прави, преди да запишете файла на дискета, Ви гарантират напълно, че няма допуснати грешки и дискетата ще бъде приета от НАП);
>>  автоматизирано изготвяне на Описи за изплащане на обезщететния за НОИ (вж. модул "Описи за НОИ");
>>  работа в отворен период (достъп до информация за минали месеци, без да се налага възстановяване на данните от архив).

Фиш за заплата