СТИЛ + ОСА™
OCA ОСА™ е специализиран софтуер за водене на двустранно счетоводство за всякакъв вид дейност и мащаби на фирмата. Продуктът напълно покрива нормативните изисквания и изготвя всички документи и справки, необходими за счетоводното отчитане на предприятието. ОСА се предлага с разнообразие от модули, които позволяват гъвкавост при вземане на решения във всяка счетоводна ситуация:
  • Базов продукт
  • Модул Вторични документи
  • Модул Втори език
  • Модул Файлов експорт

Базовият продукт включва всички необходими дейности по водене на двустранно счетоводство и ДДС - от първичен документ до ГФО. Програмният продукт е многофирмен - клиентът може да работи с неограничен брой фирми без допълнително заплащане. Изграден е на база вход на данни от първичните счетоводни документи. Всеки въведен първичен документ, контировка, аналитична партида и сума може да се коригира незабавно, без допълнителни сторнировъчни операции. Програмният продукт работи в паралелни периоди. Това означава, че във въвежданата счетоводна информация водещ признак е датата на първичния документ. Могат да бъдат въвеждани едновременно документи например за месец март и април, като всеки от тях се отразява в съотвения месец.

Модул Вторични документи служи за автоматизиране на счетоводното приключване чрез: автоматично закриване на сметки по дебита и по кредита; автоматично разпределение на общи доставни разходи; преоценка на валута; преоценка на материални запаси; фактическа себестойност.

Модул Втори език служи за извеждане на счетоводните справки на чужд език.

Модул Файлов експорт се използва за извеждане на справките в различни файлови формати като Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML и др.

СТИЛС има интегрирана връзка с ОСА™, като при закупуване на системите в пакет използвате 10% отстъпка от цените за преотстъпване право на ползване на двата продукта.

Допълнителна информация относно ОСА™ и Компас Систем Инженеринг ООД може да намерите на www.compassbg.net