Закони
link Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. ДВ бр. 52 от 5 юли 2022 г.) в сила от 1 юли 2022 г.
link Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г.
link Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.
link Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г.)
link ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021г.
link ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021г.
link Изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, в който са направени изменения и допълнения в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. посочени в § 5 на Заключителни разпоредби. Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г. (Обн. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г.)
link Закон за изменение и допълнение на закона за здравето (Обн. ДВ, бр. 44 от 13 май 2020 г.) в сила от 14.05.2020 г.
link ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2020 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.)
link ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2020 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2019г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019 г.)
link Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
link Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г.
link Закон за хората с увреждания - в сила от 01.01.2019 г.
pdf Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
link ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
link ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
link Закон за държавния служител
link Търговски закон
link Закон за защита на личните данни
link Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
link Закон за семейни помощи за деца
link Закон за закрила на детето
link Закон за обществените поръчки
link Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2018 г.
link Закон за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2018 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.) В сила от 01.01.2018 г.
link Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. (Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017 г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г.) В сила от 01.01.2018 г.
link Закон за администрацията
link Закон за здравето
link Закон за задълженията и договорите
link Закон за счетоводството
link Закон за кооперациите
link Закон за независимия финансов одит
link Закон за данък върху добавената стойност
link Закон за корпоративното подоходно облагане
link Закон за инспектиране на труда
link Закон за здравословни и безопасни условия на труд
link Закон за уреждане на колективните трудови спорове
link Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
link Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
link Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
link Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ, бр.105 от 30 Декември 2016г.)
link Закон за бюджета на ДОО за 2017 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2017 г.
link Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
link Закон за бюджета на ДОО за 2016 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2016 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Обн. ДВ. бр.61 от 11 август 2015г.) - В сила от 01.01.2016 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г.) - В сила от 17.07.2015 г.
link Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца (Обн. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.) - В сила от 28.07.2015 г.
link Закон за бюджета на ДОО за 2015 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2015 г.
link Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ. бр.27 от 25 март 2014г.)
link Закон за бюджета на ДОО за 2014 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.104 от 3 декември 2013г.) в сила от 01.01.2014г.
link Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ДВ, бр.100 от 19 ноември 2013г,) в сила от 01.01.2014г.
link Закон за допълнение на Закона за счетоводството (ДВ, бр.100 от 11 ноември 2013г.)
link Закон за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2013г.
link Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
link Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ. бр.94 от 30 ноември 2012г.) в сила от 01.01.2013 г.
link Закон за изменение и допълнение на закона за данъците върху доходите на физическите лица. В сила от 01.01.2012 г.(Обн. ДВ. бр.99 от 16 декември 2011г.)
link Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.82 от 21 октомври 2011г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.61 от 9 август 2011г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ( ДВ. бр. 60 от 5 август 2011г.)
link Закон за допълнение на Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.33 от 26 април 2011г.)
link Закон за допълнение на Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2011г. (Обн. ДВ. бр.32 от 19 април 2011г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ. бр.18 от 1 март 2011г.)
link Закон за бюджета на ДОО за 2011 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2011 г.
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ( ДВ. бр. 100 от 21 декември 2010г.)
link Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица ( ДВ бр. 94 от 30 ноември 2010г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ бр. 58 от 30 юли 2010г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ бр. 49 от 29 юни 2010г.)
link Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ. бр.15 от 23 февруари 2010г.)
link Закон за бюджета на ДОО за 2010 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2010 г.
link Закон за бюджета на ДОО за 2009 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2009 г.
link Закон за бюджета на ДОО за 2008 г.
doc Закон за бюджета на НЗОК за 2008 г.
link Закон за облагане доходите на физическите лица - отменен
link Закон за местните данъци и такси
link Закон за бюджета на ДОО за 2007 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2007 г.
link Закон за бюджета на ДОО за 2006 г.
link Закон за бюджета на НЗОК за 2006 г.