Казуси
» Полагаемият се платен отпуск се изчислява пропорционално на трудовия стаж, който се пресмята в години, месеци и дни
» Внасяне на осигурителни вноски от работодател при уволнение на работник или слиужител признато от съда на незконно
» Обезщетение за оставане без работа по чл. 222 ал. 1 от КТ (осигурени по код 27)
» Обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест или пенсиониране по чл. 222 ал. 2 и 3 от КТ
» Лица, получаващи обезщетение за временна нетрудоспособност след напускане (осигурени по код 85)
» Лица, назначени на основание чл. 114 от КТ, работещи не повече от 5 работни дни или 40 часа в месеца (осигурени по код 11)
» Лица, работещи без трудово правоотношение, които получават възнаграждение под МРЗ след намаляването му с нормативно признатите разходи
» Обезщетение по чл.224 от КТ
» Обезщетения за временна нетрудоспособност, бременност и раждане и гледане на дете
» Видове социално осигурени по НОИ и осигурителни вноски