Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2024 г.
»Ver.8.31 (последна промяна от 07.06.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за корекция на работните смени по график за минали месеци (виж форма "Фиш", папка "Работно време" - поле "Корекции за минали месеци");
» Възможност за добавяне на потребителски неявявания към модул "Работни графици" и допълнителна настройка, дали дадено неявяване участва при изчисляване на отработеното време за месеца (виж меню "Настройки/Работни графици/Неявявания" и модул "Работни графици", папка "Неявявания");
» Добавена е възможност за избор на <всички> към участието на служителите в група "Екипи в СТИЛ Уеб", която при избор дава достъп на даден служител до работните календари на всички други служители, които имат участие в поне един екип (виж форма "Личен картон", папка "Служебни данни", поле "Участие в групи");
» Нови колони към присъственатата форма (екипния календар) в профилната страница на служителите в СТИЛ Уеб (възможност за показване в календара на Звено, Длъжност, Норма часове и часове на разположение - виж меню "Настройки /Настройки на СТИЛ Уеб/Системни", папка "Достъпни модули", отметка "Присъствена форма по групи служители");
» Изготвяне на файл за масово плащане през ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК (допълнителен формат за "превод от/към бюджета").
»Ver.8.30 (последна промяна от 15.05.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за подаване на файлове с Декларации обр.1 и 6 към НАП (АПИ) без да е необходимо данните да се записват предварително във файлове и след това да се качват в портала на НАП (виж модул "Декларации обр.1, 3 и 6", бутон "Изпращане на файлове към НАП"; необходимо е да имате валиден квалифициран електронен подпис - КЕП, който е регистриран за подаване на данни за съответния работодател в портала на НАП - portal.nra.bg);
» Напълно автоматизирано проследяване и известяване за статуса на всички подадени файлове, които чакат обработка в НАП (виж модул "Декларации обр.1, 3 и 6", бутон "Настройки" за определяне на потребителите, които ще бъдат известявани, както и честота на проверка за обработени файлове в НАП);
» В сила от 01.04.2024 г. осигурителните вноски за осигурените с код 42 - Ученици, включени в обучение чрез работа (дуална система) са изцяло за сметка на държавата, но ще се подават като вноски за сметка на работодателя в Декларация обр.1, а в Декларация обр.6 няма да се попълват, защото реално не се дължат;
» В сила от 01.04.2024 г. осигурителните вноски и данък за осигурените с код 41 - лица, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове (чл.4а1 от КСО), ще се зареждат в Декларация обр.6 с нов код за вид плащане - 7;
» Към профилната страница в СТИЛ Уеб е добавено меню "Екипен календар", където към присъствената форма на служителя се показват данни и за други служители, участващи в общи екипи с него (за настройка на колоните към екипния календар, вижте меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Системни", папка "Достъпни модули", отметка "Екипен календар (присъствена форма по групи служители)"; за настройка на екипите от служители, вижте меню "Настройки/Личен състав/Групиране на служители").
»Ver.8.29 (последна промяна от 12.03.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за добавяне на нов вид социално осигурени лица с код 41 - Лица по чл. 4а1 от КСО и код 42 - Ученици, включени в обучение чрез работа (виж меню "Настройки/Социални осигуровки/Видове осигурени");
» Добавен е личният работен календар за всеки служител в началната страница на СТИЛ Уеб.
»Ver.8.28 (последна промяна от 05.02.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в кодовете за вид доход по граждански договори в сила от 01.01.2024 г.;
» Възможност за въвеждане на точен адрес към месторабота на наетите лица на трудово правоотношение (виж форми "Трудов договор" и "Допълнително споразумение", поле "Месторабота");
» Възможност за избор на обезщетения, които се изплащат на лицето при добавяне на заповед за прекратяване на трудов договор (в зависимост от активния месец на фирмата и датата на заповедта, избраните обезщетения се добавят и изчисляват веднага във фиша или след активиране на месеца, от който е в сила заповедта - виж форма "Заповед за прекратяване на договор", таблица "Да се изплатят на лицето следните обезщетения" и меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера", форма "Начисление", отметка "Може да се добавя като обезщетение при прекратяване" за пера от алгоритъм "Фиксирана сума" и "Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск");
» Възможност за показване на неизползваните дни отпуск по видове платен годишен отпуск (виж меню "Печат/Личен състав(Работни заплати)/Полагаеми дни платен годишен отпуск", отметка "Покажи неизползваните дни по видове отпуск");
» Възможност за настройка на правата на достъп по подразбиране при добавяне на нова фирма и потребител (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ/Системни", папка "Потребители", раздел "Права на достъп по подразбиране").
»Ver.8.27 (последна промяна от 12.01.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.01.2024 г.;
» Нов формат на Отчета за статистиката за 4-то тримесечие на 2023 г (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/3-месечен");
» Актуализация на системната помощ в програмата (натиснете клавиша F1, за да отворите помощ към активната форма в програмата или вижте меню "Помощ/Съдържание").
»Ver.8.26 (последна промяна от 04.01.2024 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.01.2024 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД в сила от 01.01.2024 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-381/22.12.2023 г. на МТСП в сила от 01.01.2024 г.;
» Промяна на дните във временната неработоспособност за сметка на работодателя от 3 на 2 работни дни, в сила от 01.01.2024 г.;
» Лог на всички операции, свързани с еДокументи - създаване, одобряване, подписване и т.н. (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Лог на събития в програмата", папка "СТИЛ Уеб").
Внимание!
За да се приложат промените от 01.01.2024 г. за фирми, за които ВЕЧЕ е активиран месец Януари 2024 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2023 г.Промени за 2022 г.Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.