Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2020 г.
»Ver.7.89 (последна промяна от 06.06.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за импорт на потребителски документи от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на потребителски документи от Excel);
» Възможност за настройка на водещи колони за системните справки по служители и избор на колона, по която да се сортират данните (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Системни", папка "Системни справки/Справки по служители");
» Възможност за автоматично скриване на колони, за които липсват данни в потребителските справки (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки", форма "Колона от справка", отметка "Не се показва при липса на данни за тази колона");
» Възможност за показване на справка "Присъствена форма" по звена (виж меню "Печат/Работни заплати/Присъствена форма");
» Възможност за въвеждане в картона на лицето на титла на втори език (виж форма "Личен картон", поле "Титла");
» Възможност за попълване на "Други обстоятелства" към описа за изплащане на обезщетение (виж форма "Болничен" и "Отпуск по майчинство", папка "Опис за изплащане на обезщетение", поле "Други обстоятелства");
» Изготвяне на файл за масово плащане през УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - MT103 (добавен е допълнителен формат за бюджетни платежни нареждания);
» Възможност за печат на заявления за работа от вкъщи през StyleWeb (при необходимост, можете да добавите потребителски шаблон за печат, който ще замени системния).
»Ver.7.88 (последна промяна от 31.03.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Визуализиране на дните неявяване при работа от вкъщи в присъствената форма (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Работни заплати", папка "Справки/Присъствена форма" и меню "Печат/Работни заплати/Присъствена форма");
» Значително съкращаване на времето за изпълнение на справките в MS Excel (засега новият метод е приложен в справка "Ведомост за заплати" и всички потребителски справки).
»Ver.7.87 (последна промяна от 27.02.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ").
»Ver.7.86 (последна промяна от 30.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ");
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-815/23.12.2019 г. на МТСП в сила от 01.01.2020 г.
»Ver.7.85 (последна промяна от 08.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" за 2020 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД за 2020 г.;
» Промяна във формата на Служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (от тази година отпада Служебната бележка по чл.45, ал.2 - информацията за придобити доходи от допълнителни трудови правоотношения се подава със Служебната бележка по чл.45, ал.1);
» Промяна в начина на въвеждане на информация за придобити доходи от допълнителни трудови правоотношения (виж форма "Трудов договор", папка "Данни за служебни бележки").
Внимание! За да се приложат промените от 2020 г., за всяка фирма, за която вече е активиран месец Януари 2020 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.