Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2023 г.
»Ver.8.19 (последна промяна от 26.09.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за синхронизиране на отсъствията на служителите с Google Calendar (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 06 - "Синхронизиране на отсъствията на служителите с Google Calendar").
Внимание!
За синхронизиране на отсъствията се използва приложението MSoftStyleService, което се инсталира отделно от ПП "СТИЛ". За инсталация и настройка на приложение е необходимо да се свържете с офиса на ЕмСофт. Приложението MSoftStyleService може да работи само със СТИЛ Pro варианта на програмата и е безплатно за всички клиенти на ЕмСофт.
»Ver.8.18 (последна промяна от 15.08.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.08.2023 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД в сила от 01.08.2023 г.;
» Възможност за добавяне на премии към граждански договори, за които след натрупване на определена минимална сума, да се издават автоматично сметки за изплатени суми (виж форма "ТРЗ и ЛС", Граждански договор/папка "Премии" и форма "Фирма", папка "Разходни центрове", Разходен център/отметка "Използва се за добавяне на премии към граждански договори");
» Възможност за импорт на премии към граждански договори от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на премии по граждански договори от Excel");
» Възможност за групово издаване на сметки за изплатени суми от натрупани премии по граждански договори (виж меню "Процедури/Групово издаване на сметки от премии по граждански договори" и форма "Фирма", папка "Настройки", ред 32 - "Минимална сума от неначислени премии за издаване на сметка").
»Ver.8.17 (последна промяна от 10.07.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за добавяне на заявления за почасов отпуск - 1/2 д или за няколко часа (за всеки вид отпуск може да се зададе дали се позволява ползване на почасов отпуск, продължителност на отпуска и максимален брой заявления в календарен месец - виж меню "Настройки/Личен състав/Видове отпуски по категории");
» Възможност за настройка по видове отпуск, дали заместниците на лицето в отпуск са задължителни за посочване (виж меню "Настройки/Личен състав/Видове отпуски по категории");
» Добавени са нови настройки към сметките за изплатени суми, както следва:
- Не се позволява добавяне на сметки при липса на Декларация за лични данни;
- Не се удържат осигуровки, когато сумата по сметката е под МРЗ след н.пр. разходи;
- Осигурителният доход може да се въвежда ръчно;
- Осигурителният доход може да превишава сумата по сметката след н.пр. разходи;
(виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Граждански договори");
» Възможност за указване, дали участниците в дадена Група за одобрение/подписване на еДокументи се филтрират по фирми, или не (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Групи за одобрение/подписване");
» Възможност за превод на наименованията на полетата към потребителските документи на английски език (наименованията на полетата на английски се използват в СТИЛ Уеб - виж меню "Настройки/Потребителски данни/Потребителски документи").
Внимание!
Следенето на неизползваните часове отпуск е по видове отпуск и година (само за платен годишен отпуск), и е напълно автоматизирано! При всяко добавяне на почасов отпуск програмата взима 1 пълен ден, когато остатъчните часове са по-малко от заявените. Към заявленията за почасов отпуск се издават заповеди, само когато е "взет" 1 ден.
»Ver.8.16 (последна промяна от 11.05.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Нови алгоритми за създаване на разплащателни пера - "Брутна сума за период" и "Нетна сума за период" (използват се за изплащане на бонуси/премии за период до 12 месеца назад, като разпределената сума по месеци се определя според отработените дни в месеца и дните в отсъствия, които се считат за отработени);
» Известяване с имейли при генериране и служебно одобряване или отказ на еДокументи от ПП СТИЛ (досега известия за събития към еДокументи се изпращаха само от СТИЛ Уеб, като от тази версия такива известия ще се генерират и от програмата, а за изпращане на имейлите се използва приложението MSoftMailService, което се инсталира отделно от ПП СТИЛ);
» Възможност за генериране на еДокументи при импорт на данни от сервизни функции (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Импорт на данни" - отметка "генерирай еДокументи при импорт на данните").
Внимание!
За инсталация и настройка на приложението MSoftMailService е необходимо да се свържете с офиса на ЕмСофт. Това приложение е безплатно за всички клиенти, които имат заплатен лиценз за СТИЛ Уеб.
»Ver.8.15 (последна промяна от 10.04.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за подаване през СТИЛ Уеб (или добавяне от програмата) на декларации за промяна на лични данни, които на този етап включват промяна на имейл, банкова сметка, самоосигуряващ се, трудоустроен, осигурителен доход от други правоотношения и получен доход от пенсии. За одобрение и подписване на тези декларации се използват еДокументи (виж меню "Настройки/Потребителски данни/Потребителски документи");
» Нова процедура за групово прилагане на одобрени декларации за промяна на лични данни - промените се отразяват в личните картони на служителите, фишовете за заплати в работния месец на фирмата и при добавяне на нови сметки за изплатени суми (виж меню "Процедури/Прилагане на одобрени потребителски документи");
» Възможност за експорт на еДосиета на служители - PDF файлове към еДокументи и прикачени файлове от потребителски полета (виж контекстното меню към таблица "Служители" във форма "ТРЗ и ЛС", команда "Експорт на еДосие");
» Възможност за настройка на еДокументите в СТИЛ Уеб по фирми (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Генериране на еДокументи при групов импорт на потребителски документи от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на потребителски документи от Excel");
» Възможност за одобрение на еДокументи само чрез подписване на PDF файловете, за които е настроено, че е еДокументът не може да бъде одобрен, без да бъдат подписани (досега беше необходимо да има поне едно ниво на одобрение, за да бъде одобрен);
» Възможност за ограничаване на достъпа на преките ръководители до еДокументите на подчинените си служители (виж форма "Личен картон", папка "СТИЛ Уеб", отметка "Достъп до еДокументи на подчинени лица");
» Изготвяне на файл за масово плащане през ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА (ONLINE) (допълнителен формат за плащане с бюджетни платежни през СЕБРА).
»Ver.8.14 (последна промяна от 15.02.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за указване на месеца, в който са получени ваучерите - в текущия, или в месеца на изплащане на фиша (виж разплащателно перо от вид "Социални разходи, предоставени в натура (ваучери)", поле "Получени" и форма "Фирма", папка "Настройки" - ред 29);
» Нови параметри при дефиниране на разплащателни пера от потребителски алгоритъм (добавени са параметри за назначен/освободен през месеца и дни в неплатен отуск без осигурителен стаж - виж меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера");
» Възможност за настройка на шаблони за известия с имейли при генериране/промяна на статуса на еДокументите в СТИЛ Уеб (известията се настройват за всеки отделен вид еДокумент, като се посочва събитие, което го генерира, и група от служители, които се уведомяват за събитието - виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Възможност за настройка на системни съобщения в СТИЛ Уеб на английски език (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Системни съобщения");
» Възможност за добавяне на нулев облагаем доход за редове с код 101, 102 и 103 към справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (промяната е с цел подаване на необлагаеми доходи на лица, които не са получили облагаем доход през годината);
» Възможност за настройка на Код за вид плащане в СЕБРА в шаблоните за генериране на платежни документи (прилага се само за бюджетни платежни - виж меню "Настройки/Платежни документи/Шаблони за платежни документи").
»Ver.8.13 (последна промяна от 18.01.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на МРЗ в сила от 01.01.2023 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-429/20.12.2022 г. на МТСП в сила от 01.01.2023 г.;
» Нова служебна бележка за получени необлагаеми доходи от трудови правоотношения (виж печат на Служебна бележка по чл.45 за необлагаеми доходи към трудов договор и меню "Настройки/Справки и документи/Служебна бележка по чл.45 за необлагаеми доходи");
» Промяна във формата на Служебните бележки по чл.45, ал.5 и чл.35 от ЗДДФЛ за получени доходи по граждански договори;
» Промяна в кодовете за вид доход по граждански договори в сила от 01.01.2023 г. (добавен е нов код 3061 - Доходи от упражняване на свободна професия като адвокат, който е с нормативно признати разходи в размер на 40%, вместо досегашните 25%);
» Промяна във формата на файла за подаване на данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ");
» Промяна във формата на отчета за статистиката за 4-то тримесечие (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/3-месечен";)
» Възможност за настройка на ниво фирма дали при автоматично генериране на заповед към заявление за отпуск, програмата да Ви пита за номер и дата на заповедта, или да използва номератора за заповеди за отпуск (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 04 - Генериране на заповеди при добавяне на заявления за отпуск);
» Възможност за зареждане на платежни към сметки за изплатени суми по дата на изплащане на сметката (досега се позволяваше само по дата на сметка - виж модул "Платежни документи", форма "Зареждане на данни за месец", поле "Данни от сметки");
» Възможност за настройка на неограничен брой нива на одобрения и подписване на еДокументи (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Добавена е нова системна група за одобрение/подписване на еДокументи - "Заместници на лицето в отпуск", която може да се използва при настройка на нивата за одобрение и подписване на Заявления и заповеди за отпуск (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Възможност за настройка на неограничен брой потребителски групи от лица, които имат права да одобряват/подписват еДокументи (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Групи за одобрение/подписване" и форма "Личен картон", папка "СТИЛ Уеб", поле "Участие в групи за одобрение на еДокументи");
» Възможност за настройка на правата на преките ръководители за одобряване и подписване на еДокументи по видове еДокументи, за които това е позволено (виж форма "Личен картон", папка "СТИЛ Уеб", таблица "Преки ръководители на лицето").
Внимание!
За да се приложат промените от 01.01.2023 г. за фирми, за които ВЕЧЕ е активиран месец Януари 2023 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2022 г.Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.