Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2022 г.
»Ver.8.03 (последна промяна от 04.01.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-342/10.12.2021 г. на МТСП в сила от 01.01.2022 г.;
» Добавена е нова системна папка "Анулирани договори" към структурата на всяка фирма, както и съответните права за достъп на потребителите към нея (тази папка съдържа данни за всички служители с анулирани трудови договори - виж форма "ТРЗ и ЛС" - Звена и длъжности във фирмата);
» Възможност за корекция на полагаемите дни отпуск за текуща година по видове платен годишен отпуск (виж форма "Трудов договор", поле "Платен годишен отпуск", бутон [...]);
» Добавена е нова настройка към видовете платен годишен отпуск - "Полагаемите дни се преизчисляват пропорционално на стажа" (по подразбиране е включена за всички видове отпуск, без допълнителния отпуск за ненормиран работен ден - виж меню "Настройки/Личен състав/Видове отпуски по категории", форма "Платен годишен отпуск").
Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.