Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2023 г.
»Ver.8.14 (последна промяна от 15.02.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за указване на месеца, в който са получени ваучерите - в текущия, или в месеца на изплащане на фиша (виж разплащателно перо от вид "Социални разходи, предоставени в натура (ваучери)", поле "Получени" и форма "Фирма", папка "Настройки" - ред 29);
» Нови параметри при дефиниране на разплащателни пера от потребителски алгоритъм (добавени са параметри за назначен/освободен през месеца и дни в неплатен отуск без осигурителен стаж - виж меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера");
» Възможност за настройка на шаблони за известия с имейли при генериране/промяна на статуса на еДокументите в СТИЛ Уеб (известията се настройват за всеки отделен вид еДокумент, като се посочва събитие, което го генерира, и група от служители, които се уведомяват за събитието - виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Възможност за настройка на системни съобщения в СТИЛ Уеб на английски език (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Системни съобщения");
» Възможност за добавяне на нулев облагаем доход за редове с код 101, 102 и 103 към справката по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (промяната е с цел подаване на необлагаеми доходи на лица, които не са получили облагаем доход през годината);
» Възможност за настройка на Код за вид плащане в СЕБРА в шаблоните за генериране на платежни документи (прилага се само за бюджетни платежни - виж меню "Настройки/Платежни документи/Шаблони за платежни документи").
»Ver.8.13 (последна промяна от 18.01.2023 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на МРЗ в сила от 01.01.2023 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-429/20.12.2022 г. на МТСП в сила от 01.01.2023 г.;
» Нова служебна бележка за получени необлагаеми доходи от трудови правоотношения (виж печат на Служебна бележка по чл.45 за необлагаеми доходи към трудов договор и меню "Настройки/Справки и документи/Служебна бележка по чл.45 за необлагаеми доходи");
» Промяна във формата на Служебните бележки по чл.45, ал.5 и чл.35 от ЗДДФЛ за получени доходи по граждански договори;
» Промяна в кодовете за вид доход по граждански договори в сила от 01.01.2023 г. (добавен е нов код 3061 - Доходи от упражняване на свободна професия като адвокат, който е с нормативно признати разходи в размер на 40%, вместо досегашните 25%);
» Промяна във формата на файла за подаване на данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ");
» Промяна във формата на отчета за статистиката за 4-то тримесечие (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/3-месечен";)
» Възможност за настройка на ниво фирма дали при автоматично генериране на заповед към заявление за отпуск, програмата да Ви пита за номер и дата на заповедта, или да използва номератора за заповеди за отпуск (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 04 - Генериране на заповеди при добавяне на заявления за отпуск);
» Възможност за зареждане на платежни към сметки за изплатени суми по дата на изплащане на сметката (досега се позволяваше само по дата на сметка - виж модул "Платежни документи", форма "Зареждане на данни за месец", поле "Данни от сметки");
» Възможност за настройка на неограничен брой нива на одобрения и подписване на еДокументи (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Добавена е нова системна група за одобрение/подписване на еДокументи - "Заместници на лицето в отпуск", която може да се използва при настройка на нивата за одобрение и подписване на Заявления и заповеди за отпуск (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи");
» Възможност за настройка на неограничен брой потребителски групи от лица, които имат права да одобряват/подписват еДокументи (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/Групи за одобрение/подписване" и форма "Личен картон", папка "СТИЛ Уеб", поле "Участие в групи за одобрение на еДокументи");
» Възможност за настройка на правата на преките ръководители за одобряване и подписване на еДокументи по видове еДокументи, за които това е позволено (виж форма "Личен картон", папка "СТИЛ Уеб", таблица "Преки ръководители на лицето").
Внимание!
За да се приложат промените от 01.01.2023 г. за фирми, за които ВЕЧЕ е активиран месец Януари 2023 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2022 г.Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.