Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2022 г.
»Ver.8.11 (последна промяна от 24.11.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на официалните празници в основния календар за 2023 г. (виж меню "Настройки/Календари");
» Групиране на фишовете по години във форма "ТРЗ и ЛС", папка "Фишове";
» Показване на заповедите за отпуск на отделен ред от заявленията във форма "ТРЗ и ЛС", папка "Отпуски";
» Възможност за настройка дали даден шаблон за печат на документи се използва във всички, или в избрани фирми (виж меню "Настройки/Справки и документи/Шаблони за печат на документи", поле "Фирми, в които шаблонът се използва за печат");
» Възможност за настройка дали шаблонът на MSWord за генериране на PDF файл към еДокумента е фиксиран, или се избира при генериране на еДокумента (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи", форма "PDF файл към еДокумент", група "Източник на PDF файла", поле "От шаблон на MSWord");
» Възможност за прикачване на PDF файлове към конкретен еДокумент преди и след неговото генериране (може да се използва с цел подписване от служителя и/или ръководителите - виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи", форма "PDF файл към еДокумент", група "Източник на PDF файла", поле "Прикачва се като PDF файл");
» Възможност за настройка дали даден PDF файл е задължителен за генериране/прикачване към конкретен еДокумент (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи", форма "PDF файл към еДокумент", група "Източник на PDF файла", отметка "Питай, дали PDF файлът се генерира/прикачва за всеки конкретен еДокумент");
» Възможност за настройка на ниво фирма дали кодът на служителите се генерира автоматично, или се въвежда ръчно в свободен формат (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 02 - Кодът на служителите се генерира автоматично);
» Възможност за настройка на ниво фирма дали да се генерира автоматично заповед при добавяне на заявление за отпуск (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 04 - Генериране на заповеди при добавяне на заявления за отпуск).
»Ver.8.10 (последна промяна от 06.10.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Попълване на информация за периода на отпуска при изготвяне на описи за изплащане на обезщетения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от баща/осиновител (виж модул "Описи за изплащане на обезщетения");
» Добавени са полета за дата на решение на съда и дата на предаване на детето за осиновяване във форма "Член на семейство" (информацията се използва при изготвяне описи за изплащане на обезщетения за осиновени деца);
» Добавена е информация за промяна на Изпитателен срок, Месторабота и Командирован в държава от ЕС в справка "Споразумения към договори" (виж меню "Печат/Личен състав/Споразумения към договори");
» Добавена е форма за избор на смяна с възможност за търсене и сортиране при въвеждане на смени в папка "Работно време" от фиш за заплата (за да отворите формата, щракнете два пъти с мишката в полето за смяна към съответния ден от календара);
» Възможност за избор на конкретни смени при заплащане на нетна сума за отработена смяна (изберете в поле "заплаща се за" т.4 - Избрани смени, за да посочите съответните смени, за които се изплаща въведената сума).
»Ver.8.09 (последна промяна от 09.09.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за добавяне на заявления за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в размер на 2 месеца от баща/осиновител (видът отпуск и съответното разплащателно перо към него се добавят автоматично при актуализация на програмата);
» Нов формат на описите за изплащане на обезщетения в сила от 19.08.2022 г. (виж меню "Приложения/Описи за изплащане на обезщетения");
» Възможност за деклариране на сметка (IBAN) при импорт на болнични листове от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на болнични листове от Excel").
»Ver.8.08 (последна промяна от 08.08.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за авансово възстановяване на удържан данък при наличие на данъчно облекчение за деца (виж разплащателно перо от вид "Годишно данъчно облекчение за деца", поле "Изплaща се");
» Добавена е отметка "Дете с увреждания с 50% и над 50%" във форма "Член на семейство" към картона на служител (използва се при автоматично попълване на данните за деца при групов импорт на разплащателни пера от вид "Годишно данъчно облекчение за деца");
» Възможност за въвеждане на официални празници за всички държави-членки на ЕС (виж меню "Настройки/Календари/Официални празници");
» Възможност за въвеждане на държава от ЕС и показване/скриване на официалните празници за тази държава при добавяне на потребителски календари (виж меню "Настройки/Календари/Видове календари", поле "Държава от ЕС" и отметка "Официалните празници за държавата са видими в календара");
» Добавено е ново поле "Командирован в държава от ЕС" във форма "Трудов договор" и "Допълнително споразумение", което се попълва при командироване на служител в държава от ЕС - код на основание 17 за ТД и 18 за ДС (командироването в държава от ЕС се отразява в работния календар от фиша на служителя, като работните дни и официалните празници за периода на командировка се зареждат от настройките за избраната държава);
» Автоматично попълване на код 99 за вид осигурен в т.12 и зареждане на отделни записи за Декларация обр.1 при командироване в държава-членка на ЕС (всеки запис съответства на периода и държавата, в която служителят е бил командирован).
»Ver.8.07 (последна промяна от 17.06.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за промяна на изпитателния срок по договор чрез допълнително споразумение (виж форма "Споразумение към договор", отметка "Длъжност", поле "Изпитателен срок");
» Възможност за ограничаване на достъпа на даден потребител само до записа на трудовия договор с цел добавяне на отпуски и болнични (при ограничен достъп, потребителят вижда в таблицата само номер и дата на трудовия договор, без да има право да отваря, редактира или изтрива самия договор - виж меню "Настройки/Потребители" - "Права на достъп/По фирми/Фирма/Модул ТРЗ и ЛС/Трудови договори/Ограничен достъп само до записа на договора");
» Изготвяне на файлове за масово нареждане на бюджетни платежни (СЕБРА) през ОБЩИНСКА БАНКА АД.
»Ver.8.06 (последна промяна от 02.06.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за импорт на болнични листове от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на болнични листове от Excel");
» Нов алгоритъм за създаване на разплащателни пера - "Заработка (нетна сума)" (използва се за заплащане на нетна сума за получаване от служител, като освен сума, може да се въведе мярка, разходен център и месец, за който се отнася перото; при осчетоводяване, сумите от това перо могат да се групират по разходни центрове);
» Изчисляване на дните в отпуск от потребителски календар при добавяне на заявление за отпуск, ако във фиша в работния месец на фирмата е избран такъв календар (досега се изчисляваха от основен календар);
» Възможност за скриване на определени разплащателни пера при печат на рекапитулации (виж меню "Настройки/Работни заплати/Разплащателни пера", отметка "показва се при печат на рекапитулация");
» Възможност за избор на ръководители от други фирми при добавяне на преки ръководители на служителите (виж форма "Личен картон", папка "СТИЛ Уеб", добавяне на пряк ръководител на лицето, отметка "от всички фирми");
» Възможност за добавяне на потребителски документи през СТИЛ Уеб (виж меню "Настройки/Настройки на СТИЛ Уеб/еДокументи", форма "еДокумент", поле "еДокументът се генерира при добавяне на запис от").
»Ver.8.05 (последна промяна от 28.03.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" в сила от 01.04.2022 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД в сила от 01.04.2022 г.;
» Промяна във формата на Отчет за статистиката - за година (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/За година");
» Възможност за настройка на имейл адрес на служителя, на който да се получават фишове, сметки за изплатени суми, потребителски документи и др. (настройката се прилага при групово изпращане на имейли, когато за даден служител е въведен повече от един имейл адрес - виж меню "Настройки", поле "Имейл адрес за получаване от служителя" към съответната форма за групово изпращане на имейли);
» Изготвяне на файл за масово плащане през HSBC BANK.
Внимание!
За да се приложат промените от 01.04.2022 г. за фирми, за които ВЕЧЕ е активиран месец Април 2022 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
»Ver.8.04 (последна промяна от 27.02.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в общата рекапитулация и рекапитулацията по пера (добавена е допълнителна информация към справките - виж меню "Печат/Работни заплати/Рекапитулация и Рекапитулация по пера");
» Възможност за защита на прикачени PDF файлове с пароли при групово изпращане на имейли (виж меню "Настройки" към групово изпращане на фишове, сметки за изплатени суми и потребителски документи по имейл);
» Възможност при импорт/промяна на трудови договори от Excel, данните за полагаеми дни платен годишен отпуск да се подават по видове отпуск (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Импорт на данни" - Таблица "Трудови договори");
» Изготвяне на файлове за масово нареждане на платежни документи през ИНГ Банк Н.В.;
» Възможност за подписване на еДокументи с КЕП от смарт карта и с облачна услуга на Evrotrust (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 03 - генериране на еДокументи, бутон [...] -"Подписване на еДокументи" и подписване на PDF файлове към еДокументи в СТИЛ Уеб).
»Ver.8.03 (последна промяна от 04.01.2022 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-342/10.12.2021 г. на МТСП в сила от 01.01.2022 г.;
» Добавена е нова системна папка "Анулирани договори" към структурата на всяка фирма, както и съответните права за достъп на потребителите към нея (тази папка съдържа данни за всички служители с анулирани трудови договори - виж форма "ТРЗ и ЛС" - Звена и длъжности във фирмата);
» Възможност за корекция на полагаемите дни отпуск за текуща година по видове платен годишен отпуск (виж форма "Трудов договор", поле "Платен годишен отпуск", бутон [...]);
» Добавена е нова настройка към видовете платен годишен отпуск - "Полагаемите дни се преизчисляват пропорционално на стажа" (по подразбиране е включена за всички видове отпуск, без допълнителния отпуск за ненормиран работен ден - виж меню "Настройки/Личен състав/Видове отпуски по категории", форма "Платен годишен отпуск").
Промени за 2021 г.Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.