Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2021 г.
»Ver.8.00 (последна промяна от 11.06.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов алгоритъм за създаване на разплащателни пера - "Нетна сума за отработена смяна" (при добавяне във фиш се посочва нетна сума за получаване от служителя и вид смяна - нощна/дневна, за която се плаща; може да се използва за допълнителна сума за храна при нощни смени и други доплащания за отработена смяна през месеца);
» Нова справка към отчетите за статистиката - "Заети места по групи" (справката показва данни за заетите места и разходите за труд, групирани по избрано потребителско поле от тип "списък" към личните картони на служителите - виж меню "Печат/Отчети за статистиката/Заети места по групи").
»Ver.7.99 (последна промяна от 29.04.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нова справка към файл с Декларации обр.1 - Обобщена справка за осигурителни вноски (виж меню "Приложения/Декларации обр.1, 3 и 6");
» Възможност за копиране на правата за достъп от избран потребител при добавяне на нов потребител на програмата (виж меню "Настройки/Поребители/Поребители", контекстно меню към таблица "Поребители", команди "Копирай" и "Постави");
» Възможност за настройка дали автоматично да се декларират сметките на служителите при добавяне на нов болничен, или отпуск по майчинство, когато до момента няма декларирана такава или последно декларираната сметка е различна от сметката в картона на лицето (виж форма "Фирма", папка "Настройки", ред 28 - по подразбиране, не се декларират);
» Възможност за Debug на всички SQL заявки, които се изпълняват в базата данни (виж меню "Помощ/Сервизни функции/Start SQL Debugging" - всички SQL заявки към базата данни се записват в текстови файл "SqlDebug.txt" в директорията на програмата).
»Ver.7.98 (последна промяна от 15.04.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов алгоритъм за създаване на разплащателни пера - "Брутна сума с осигуровки от работодателя" (при добавяне във фиш се посочва общия размер на разхода за работодателя, а в зависимост от настройките на перото и другите пера във фиша, програмата изчислява каква трябва да бъде съответната сума на перото; перата от този алгоритъм могат да се добавят от текущ за минал месец);
» Възможност за добавяне на пера от алгоритъм "Нетна сума за получаване" от текущ за минал месец;
» Автоматично обединяване на доходите от всички договори през дадена година при печат на Служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ;
» Автоматично деклариране на сметка на лицето при добавяне на нов болничен или отпуск по майчинство, когато до момента няма декларирана такава, или последно декларираната сметка е различна от сметката в картона на лицето (виж форми "Болничен", "Отпуск по майчинство" и "Работеща майка/баща", папка "Опис за изплащане на обезщетение", поле "Банкова сметка");
» Възможност за печат на справка "Щатно разписание" на английски език (виж меню "Печат/Личен състав/Щатно разписание", отметка "Покажи данните от справката на английски език");
» Нови полета при дефиниране на потребителски справки към личен състав и работни заплати (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки", форма "Колона от справка", таблица "Договори" - полета "Текуща месторабота" и "Текущ код по ЕКАТТЕ");
» Възможност за изчисляване на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск от база към дата на прекратяване и средномесечен брой работни дни за календарната година (за служителите в държавната администрация, работещи по служебно правоотношение - виж форма "Трудов договор", поле "Изчисляване" и разплащатени пера от вид "Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск", поле "Изчисляване").
»Ver.7.97 (последна промяна от 24.02.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за изчисляване на брутна от нетна заплата при добавяне на трудов договор и допълнително споразумение за промяна на основна заплата (виж бутона "+/-" към поле "Основна заплата" в съответните форми);
» Нова справка "Служебни бележки към договори" (виж меню "Печат/Личен състав");
» Възможност за запис на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ без да се извършва проверка за преизчислен годишен данък преди запис на файла (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ").
»Ver.7.96 (последна промяна от 10.02.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов формат на файла за подаване на Уведомления по чл.62 към НАП, в сила от 01.03.2021 г. (виж меню "Приложения/Уведомления по чл.62 и чл.123");
» Добавени са нови основания за назначаване при подаване на Уведомление по чл.62, както следва:
код 17 - срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.2 или т.3 във връзка с чл.121а, ал.2, т.1 от КТ (за командироване в чужбина на срочен трудов договор от работодател, регистриран по законодателството на друга държава-членка на ЕС);
код 18 - допълнително споразумение в случаите на чл.121а, ал.1, т.1 от КТ (за допълнително споразумение за командироване в чужбина на работници и служители на безсрочен трудов договор);
(новите основания за назначаване влизат в сила от 01.03.2021 г. - виж меню "Настройки/Личен състав/Основания за назначаване");
» Ново поле "Основание за прекратяване при подаване на Уведомление по чл.62" във форма "Основание за прекратяване" (за всяко основание за прекратяване на договор е необходимо да се посочи съответното основание от законодателството на Р България, което в последствие ще се използва за попълване на т.17 - Код на основание за прекратяване при подаване на Уведомления по чл.62 за прекратяване на договор - виж меню "Настройки/Личен състав/Основания за прекратяване");
» Възможност за избор на допустими причини при прекратяване на трудов договор за всяко основание от Кодекса на труда, като в последствие, при добавяне на Заповед за прекратяване, ще се показват само избраните причини за съответното основание (за всяко основание по подразбиране са избрани всички въведени до момента причини за прекратяване - виж меню "Настройки/Личен състав/Основания за прекратяване");
» Възможност за изготвяне на обща рекапитулация и рекапитулация по пера за период от повече от един месец (виж меню "Печат/Работни заплати/Рекапитулации");
» Възможност за добавяне на разплащателни пера от вид Доплащане за нощен труд, Доплащане от приравняване на нощен към дневен труд и Извънреден труд към шаблоните за генериране на фишове (виж меню "Настройки/Работни заплати/Шаблони за генериране на фишове");
» Оптимизиране на отчетите за статистиката (времето за изготвяне е намалено драстично при много големи бази данни - виж меню "Печат/Отчети за статистиката").
»Ver.7.95 (последна промяна от 07.01.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Нов формат на файла за подаване на Декларации обр.№ 1 към НАП, в сила от 01.01.2021 г. (виж меню "Приложения/Декларации обр.1, 3 и 6").
»Ver.7.94 (последна промяна от 05.01.2021 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" за 2021 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД за 2021 г.;
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-105/23.12.2020 г. на МТСП в сила от 01.01.2021 г.;
» Промяна във формата на Отчет за статистиката - за година (виж меню "Печат/Отчети за статистиката/За година");
» Възможност за въвеждане на 12 месечен период за сумирано отчитане на работното време (виж форма "Фирма", папка "Настройки" - ред 08);
» Възможност за показване/скриване на неизползваните дни платен годишен отпуск при печат на фиш (по подразбиране неизползваните дни отпуск се показват, но ако желаете, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Работни заплати", папка "Печат на фишове/Данни при печат", поле "Показване на всички полета от фиша");
» Възможност за подписване с електронен подпис на всички прикачени Pdf документи преди изпращането им по имейл (фишове, сметки за изплатени суми, потребителски документи и др. - виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Системни", папка "Изпращане на имейли/Подписване и криптиране", както и настройките към формите за групово изпращане на имейли).
Внимание!
1) За да се приложат промените от 2021 г. за фирми, за които вече е активиран месец Януари 2021 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове");
2) Подписването на Pdf документи с електронен подпис е допълнителен модул към ПП "СТИЛ", който е безплатен в продължение два месеца, след което се заплаща по актуална ценова листа от сайта на ЕмСофт.
Промени за 2020 г.Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.