Реализирани нови възможности и подобрения за продукта "СТИЛ"
Промени за 2020 г.
»Ver.7.92 (последна промяна от 21.10.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за използване на 3 символа за код на смяна и въвеждане на начален и краен час на почивка (виж меню "Настройки/Работни графици/Смени", форма "Смяна");
» Възможност за импорт на смени от Excel (виж меню "Настройки/Работни графици/Смени", контекстно меню към таблица "Смени", меню "Импорт от Excel...");
» Възможност за подписване с електронен подпис и криптиране на имейлите за изпращане на фишове, сметки за изплатени суми и потребителски документи (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Системни", папка "Изпращане на имейли/Подписване и криптиране" и настройките към формите за групово изпращане на съответните имейли).
»Ver.7.91 (последна промяна от 07.10.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за настройка полагаемите дни платен годишен отпуск да се изчисляват пропорционално на дните, зачетени за трудов стаж през текущата година (тази настройка е включена по подразбиране, но ако желаете, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Годишни отпуски");
» Възможност за сортиране на данните от потребителските справки по избрани колони от справка (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки", форма "Колона от справка", поле "Сортиране на данните по тази колона");
» Възможност за импорт/експорт на работни графици по кодове на смени във външен софтуер (виж меню "Настройки/Работни графици/Смени", форма "Смяна", поле "Код Ext" и модул "Работни графици", Импорт на работни графици от Excel, отметка "Работните графици са въведени с Код Ext").
»Ver.7.90 (последна промяна от 02.09.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна в основните икономически дейности за осигурители - добавен нов код 60а - "Хотелиерство; Ресторантьорство", поради промяна на минималните осигурителни прагове за тези дейности в сила от 01.07.2020 г. (виж Декларация обр.1, т.12.3 - новият код и осигурителни прагове се прилагат автоматично според КИД на осигурителя и месеца, за който се отнасят възнагражденията);
» Ново поле в данни за фирмата - Централен кооперативен съюз (отбелязва се, ако за дадена фирма се прилагат минималните осигурителни прагове за основна икономическа дейност с код 81 - Централен кооперативен съюз);
» Възможност за забрана да се добавят заявления за платен годишен отпуск за лица, които нямат придобит минимален брой месеци трудов стаж (по подразбиране програмата ще Ви пита, дали се разрешава отпускът, ако лицето няма придобит 8 месеца трудов стаж, но ако желаете, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Годишни отпуски"; тази настройка се прилага и при добавяне на заявления от служителите през StyleWeb);
» Възможност за групов печат на сметки за изплатени суми в Report (по подразбиране сметките за изплатени суми ще се печатат вече в Report, но ако желаете да се отпечатват в MS Word, както беше, можете да промените това от меню "Настройки/Настройки на програмата/Личен състав", папка "Граждански договори", отметка "Сметките за изплатени суми се печатат в MS Word");
» Възможност за групов експорт в PDF и изпращане по имейл на сметки за изплатени суми, когато са отпечатани в Report (виж меню "Печат/Граждански договори/Печат на сметки за изплатени суми").
»Ver.7.89 (последна промяна от 06.06.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Възможност за импорт на потребителски документи от Excel (виж меню "Процедури/Импорт на потребителски документи от Excel);
» Възможност за настройка на водещи колони за системните справки по служители и избор на колона, по която да се сортират данните (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Системни", папка "Системни справки/Справки по служители");
» Възможност за автоматично скриване на колони, за които липсват данни в потребителските справки (виж меню "Настройки/Справки и документи/Потребителски справки", форма "Колона от справка", отметка "Не се показва при липса на данни за тази колона");
» Възможност за показване на справка "Присъствена форма" по звена (виж меню "Печат/Работни заплати/Присъствена форма");
» Възможност за въвеждане в картона на лицето на титла на втори език (виж форма "Личен картон", поле "Титла");
» Възможност за попълване на "Други обстоятелства" към описа за изплащане на обезщетение (виж форма "Болничен" и "Отпуск по майчинство", папка "Опис за изплащане на обезщетение", поле "Други обстоятелства");
» Изготвяне на файл за масово плащане през УНИКРЕДИТ БУЛБАНК - MT103 (добавен е допълнителен формат за бюджетни платежни нареждания);
» Възможност за печат на заявления за работа от вкъщи през StyleWeb (при необходимост, можете да добавите потребителски шаблон за печат, който ще замени системния).
»Ver.7.88 (последна промяна от 31.03.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Визуализиране на дните неявяване при работа от вкъщи в присъствената форма (виж меню "Настройки/Настройки на програмата/Работни заплати", папка "Справки/Присъствена форма" и меню "Печат/Работни заплати/Присъствена форма");
» Значително съкращаване на времето за изпълнение на справките в MS Excel (засега новият метод е приложен в справка "Ведомост за заплати" и всички потребителски справки).
»Ver.7.87 (последна промяна от 27.02.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ").
»Ver.7.86 (последна промяна от 30.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Изготвяне на файлове с данни за Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ (виж меню "Приложения/Справки по чл.73 от ЗДДФЛ");
» Промяна в Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-815/23.12.2019 г. на МТСП в сила от 01.01.2020 г.
»Ver.7.85 (последна промяна от 08.01.2020 г.)Добави коментар (предложение)
» Промяна на вноските в проценти за фонд "ТЗПБ" за 2020 г.;
» Промяна на МРЗ, МОД и минималните осигурителни доходи по НКПД за 2020 г.;
» Промяна във формата на Служебната бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ (от тази година отпада Служебната бележка по чл.45, ал.2 - информацията за придобити доходи от допълнителни трудови правоотношения се подава със Служебната бележка по чл.45, ал.1);
» Промяна в начина на въвеждане на информация за придобити доходи от допълнителни трудови правоотношения (виж форма "Трудов договор", папка "Данни за служебни бележки").
Внимание! За да се приложат промените от 2020 г., за всяка фирма, за която вече е активиран месец Януари 2020 г., е необходимо да се преизчислят фишовете за заплати (виж меню "Процедури/Групово преизчисляване на фишове").
Промени за 2019 г.Промени за 2018 г.Промени за 2017 г.Промени за 2016 г.Промени за 2015 г.Промени за 2014 г.Промени за 2013 г.Промени за 2012 г.Промени за 2011 г.Промени за 2010 г.Промени за 2009 г.Промени за 2008 г.Промени за 2007 г.Промени за 2006 г.Промени за 2005 г.Промени за 2004 г.