Указания за 2010 г.
                                         
     Внимание! За да продължите работа с ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС от месец Януари 2010 г., трябва задължително да актуализирате програмата с най-новата версия за 2010 г. и след това да направите следното:  
 
  За всяка фирма, за която е активиран м. Януари 2010 г., изберете меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Маркирайте т.2 (минималните осигурителни доходи по длъжности са променени) от секцията "Вземи в предвид..." . Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2010 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).  
 
     Това е всичко, което трябва да се направи във връзка с промените от 2010 г.
     Следва списък на настройките в ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС, които актуализиращата програма извършва автоматично.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   11.600    8.900    20.500    550101   8.800    6.700    15.500    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   0.100        0.100    555710   0.100        0.100    555710    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   11.900    7.100    19.000        9.100    4.900    14.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   14.600    8.900    23.500    550102   11.800    6.700    18.500    550102    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000        12.000    580120   12.000        12.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"   0.100            555710   0.100        0.100    555710    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   11.900    7.100    19.000        9.100    4.900    14.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   14.600    8.900    23.500    550102   11.800    6.700    18.500    550102    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.000        7.000    580120   7.000        7.000    580120    
     
     фонд "ГВРС"   0.100        0.100    555710   0.100        0.100    555710    
     
 
  код 05 - Държавни служители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   16.000        16.000        11.000        11.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   20.500        20.500    550114   15.500        15.500    550114    
     
        23.500*        23.500*    550105   18.500*        18.500*    550105    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**       12,000**   580120   12.000**       12,000**   580120    
     
        7.000***       7,000***   580120   7.000***       7,000***   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за първа категория труд  
  **** за трета категория труд  
 
  код 06 - Лица по специални закони (ЗОВС, ЗМВР)  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   19.000        19.000        14.000        14.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   23.500        23.500        18.500        18.500         
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**           580120   12.000**       12.000**   580120    
     
        7.000***           580120   7.000***       7.000***   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  ** за първа категория труд  
  **** за втора категория труд  
 
  код 07 - За следователи по Закона за съдебната власт  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   19.000        19.000        14.000        14.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   23.500        23.500        18.500        18.500         
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**           580120   12.000**       12.000**   580120    
     
        7.000***           580120   7.000***       7.000***   580120    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  ** за първа категория труд  
  **** за втора категория труд  
 
  код 08 - Лица с учителски трудов стаж  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   11.600    8.900    20.500    550101   8.800    6.700    15.500    550101    
     
     Учителски ПФ   4.300        4.300    555908   4.300        4.300    555908    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"   0.100        0.100    555710   0.100        0.100    555710    
     
 
  код 09 - Членове на кооперации, работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   11.000    8.500    19.500    550126   8.200    6.300    14.500    550126    
     
        14.000*    8.500*    22.500*    550126   11.200*    6.300*    17.500*    550126    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**       12.000**   580120   12.000**       12.000**   580120    
     
        7.000***       7.000***   580120   7.000***       7.000***   580120    
     
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за първа категория труд  
  **** за трета категория труд  
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол, еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"   2.100    1.400    3.500        2.100    1.400    3.500         
     
     фонд "Безработица"   0.600    0.400    1.000        0.600    0.400    1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   11.600    8.900    20.500    550101   8.800    6.700    15.500    550101    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     
 
  код 11 - Лица, наети на работа за не повече от 5 дни или 40 часа месечно  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           550149   да           550149    
     
     общо за ф-вете на ДОО   8.900    7.100    16.000    550108   6.100    4.900    11.000    550108    
     
        11.900*    7.100*    19.000*    550111   9.100*    4.900*    14.000*    550111    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.000**       12.000**   580120   12.000**       12.000**   580120    
     
        7.000***       7.000***   580120   7.000***       7.000***   580120    
     
     фонд "ГВРС"   0.100        0.100    555710   0.100        0.100    555710    
     
  * за първа и втора категория труд  
  ** за първа категория труд  
  **** за трета категория труд  
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       16.000    16.000            11.000    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       16.000    16.000    550402       11.000    11.000    550402    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       16.000    16.000            11.000    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"       3.500    3.500            3.500    3.500         
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       19.500    19.500    550401       14.500    14.500    550401    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 13 - Земеделски производители и тютюнопроизводители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"       16.000    16.000    550405       11.000    11.000    550405    
     
     фонд "ОЗМ"       3.500*   3.500*           3.500*   3.500*        
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       19.500    19.500    550404       14.500    14.500    550404    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       5.000    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
  * по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство.  
 
  код 14 - Лица, работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   8.900    7.100    16.000    550110   6.100    4.900    11.000    550110    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 24 - Съдии, прокурори, съдия-изпълнители  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   16.000        16.000        11.000        11.000         
     
     фонд "ОЗМ"   3.500        3.500        3.500        3.500         
     
     фонд "Безработица"   1.000        1.000        1.000        1.000         
     
     фонд "ТЗПБ"   да               да                
     
     общо за ф-вете на ДОО   20.500        20.500        15.500        15.500         
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   5.000        5.000         
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  код 27 - Лица получ. обезщ. по чл. 222 ал. 1 от КТ  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   код   р-л   р-к   общ %   код    
     фонд "Пенсии"   8.900    7.100    16.000        6.100    4.900    11.000         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   8.900    7.100    16.000    550116   6.100    4.900    11.000    550116    
     
     Учителски ПФ                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.800    2.200    5.000    580123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС"                                    
     
 
  Забележки:  
   -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  вноските за фонд "ГВРС" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението (0.100 % за 2010 г.);
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКПД на дадено лице и кода на икономическата дейност на фирмата, в която се намира то.
 
 
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ  
  (виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   4.800    560101    в/у осигурителен доход   3.200    560101    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560101    в/у неплатен отпуск   8.000    560101    
     
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   4.800    560101    в/у осигурителен доход   3.200    560101    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
 
  код 32 - Лица, работещи по служебни правоотношения  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   8.000    560101    в/у осигурителен доход            
     
     в/у врем. неработоспoсобност   8.000    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560101    в/у неплатен отпуск   8.000    560101    
     
 
  код 33 - Лица, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони (ЗОВС, ЗМВР)  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход   8.000    560101    в/у осигурителен доход            
     
     в/у врем. неработоспoсобност   8.000    560101    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   8.000    560101    в/у неплатен отпуск   8.000    560101    
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент   код    вноска    процент   код    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   8.000    560402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   4.800    560402    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ  
  (виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)  
         
   -  минимална работна заплата: 240.00 лв.  
   -  обезщетение за гледане на малко дете: 240.00 лв.  
   -  минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: 420.00 лв.  
   -  минимален осигигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители: 240.00 лв.  
   -  максимален осигурителен доход: 2 000.00 лв.  
   -  данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност: 660.00 лв.