Модул "Доставки"
     От този модул се обслужва дейността по сключване на договори за доставки, следене на доставките, описание на различните видове доставено оборудване (транспортни средства и др.), описание на застрахователните рискове, за които се застрахова оборудването, въвеждане на разходите по изпълнение на доставката и др. Модул "Доставки" има пряка връзка с модул "Приложения", от където в последствие доставеното оборудване се свързва с конкретен лизингов договор на клиент.
Функционални възможности:
  • Регистър на доставчиците с детайлна информация за всеки доставчик
  • Регистър на сключените договори за доставка с всеки един доставчик
  • Регистър на всички доставки на оборудване по договори за доставка
  • Подробно описание на доставеното оборудване в зависимост от неговия вид и въвеждане на списък от застрахователни рискове, за които е необходимо да се застрахова
  • Описание на мита и разходи по доставката и пропорционално разпределяне на общите разходи към доставеното оборудване
Модул "Доставки"
lm_deliveries.jpg