Модул "Плащания”
     От този модул се обслужва дейността по въвеждане на плащания от клиенти и разпределяне на платените суми по фактури и извлечения. От тук се генерират и неустойки, когато има закъснели плащания спрямо падежа (срока за плащане) на вноските по договор.
Функционални възможности:
  • Регистър на клиентите с детайлна информация за всеки клиент
  • Списък от неразпределени или частично разпределени плащания от клиенти
  • Списък от разпределени плащания от клиенти, както и документите, които са покрити с дадено плащане
  • Автоматично генериране на неустойки при забавено плащане от страна на клиентите
  • Автоматично генериране на известия към фактури и при курсови разлики
  • Процедура за импорт на плащания от файл (за момента се  поддържат формати за ОББ и Банка ДСК)
Модул "Плащания”
lm_payments.jpg