Трудови правоотношения
Образци за лица по трудови правоотношения
ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение второ от Кодекса на труда от родител на майката - Приложение № 11 към чл. 45в, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 10, изречение трето от Кодекса на труда от родител на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя) - Приложение № 12 към чл. 45г, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 11 от Кодекса на труда от родител на работничка или служителка, която сама е осиновила дете - Приложение № 13 към чл. 45д, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 12 от Кодекса на труда от съпруг, когато детето е настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето при съпрузи - Приложение № 14 към чл. 45e, ал. 1
Справка за неизползван платен годишен отпуск - обща
Справка за неизползван плстен годишен отпуск - индивидуална
Уведомление за неизползван платен годишен отпуск - образец
Акт за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 331 от КТ
Предложение за прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ
Заповед за прекратяване на трудов договор и получени обезщетения по КТ
Заповед за полагане на извънреден труд
Писмо до ГИТ за положен извънреден труд
Специална книга за отчитане на извънредния труд
Заповед за въвеждане на сумирано време
Заповед за въвеждане на непълно време
Трудов договор
Длъжностна характеристика
Допълнително споразумение
Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждението за клас
Заявление за отпуск
Заповед за отпуск
Предизвестие от работодател
Предизвестие от работник
Заповед за дисциплинарно уволнение
Служебна бележка за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит
Декларация за отглеждане на болен член от семейството
Справка-декларация до ТП на НОИ Обр. Б-4-3
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд първо, второ и трето тримесечие за 2007 година
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2006 година
Образец УП-2 (2006)
Образец УП-3 (2006)
Шаблони за документи за СТИЛ - ТРЗ и ЛС - Образци за лица по трудови правоотношения
Уведомление за неизползван платен отпуск
Служебна бележка от работодател, съгласно Правилата за противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19
Декларация за напускане на адрес (за преминаване през полицейските КПП)
Допълнително споразумение във връзка с изменение възнаграждението за клас
Трудов договор
Служебна бележка за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит
Декларация за отглеждане на болен член от семейството
Образец УП-2 (2006)
Образец УП-3 (2006)