Указания за 2005 г.
                                         
     Внимание! За да продължите работа с програмата, от месец Януари 2005 г. трябва да бъдат направени промени в настройките на ПП СТИЛ - ТРЗ и ЛС. За целта е необходимо да актуализирате програмата с най-новата версия за 2005 г. и да активирате месец Януари, ако това вече не е направено.  
 
     Списък на настройките, които трябва да бъдат направени в м. Януари 2005 г. :  
 
т.1 - щракнете върху меню "НастройкиСоциални осигуровкиПроценти по месеци"; от появилата се форма "Вноски в проценти по видове социално осигурени лица" променете процентите по видовете социално осигурени лица, които имате, както следва:  
 
  код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   20.30    8.70    29.00        18.20    7.80    26.00         
     
     фонд "ОЗМ"   2.10    0.90    3.00        2.10    0.90    3.00         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   2.45    1.05    3.50        2.45    1.05    3.50         
     
     общо за ф-вете на ДОО   24.85    10.65    35.50    080101   22.75    9.75    32.50    080131    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.   0.00        0.00    080104   0.00        0.00    080134    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.10    0.90    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС" (нов)   да           080910   да           080910    
     
 
  код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   23.30    8.70    32.00        21.20    7.80    29.00         
     
     фонд "ОЗМ"   2.10    0.90    3.00        2.10    0.90    3.00         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   2.45    1.05    3.50        2.45    1.05    3.50         
     
     общо за ф-вете на ДОО   27.85    10.65    38.50    080102   25.75    9.75    35.50    080132    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.   0.00        0.00    080104   0.00        0.00    080134    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.10    0.90    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ   12.00        12.00    080120   12.00        12.00    080120    
     
     фонд "ГВРС" (нов)   да           080910   да           080910    
     
 
  код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   23.30    8.70    32.00        21.20    7.80    29.00         
     
     фонд "ОЗМ"   2.10    0.90    3.00        2.10    0.90    3.00         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   2.45    1.05    3.50        2.45    1.05    3.50         
     
     общо за ф-вете на ДОО   27.85    10.65    38.50    080102   25.75    9.75    35.50    080132    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.   0.00        0.00    080104   0.00        0.00    080134    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.10    0.90    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ   7.00        7.00    080121   7.00        7.00    080121    
     
     фонд "ГВРС" (нов)   да           080910   да           080910    
     
 
  код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   20.30    8.70    29.00        18.20    7.80    26.00         
     
     фонд "ОЗМ"   2.10    0.90    3.00        2.10    0.90    3.00         
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"   2.45    1.05    3.50        2.45    1.05    3.50         
     
     общо за ф-вете на ДОО   24.85    10.65    35.50    080101   22.75    9.75    32.50    080131    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.   0.00        0.00    080104   0.00        0.00    080134    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.10    0.90    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС" (нов)                                    
     
 
  код 11 - Осигурени само за трудова злополука и професионална болест  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   20.30    8.70    29.00        18.20    7.80    26.00         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"   да           080149   да           080149    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   20.30    8.70    29.00    080108   18.20    7.80    26.00    080138    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.10    0.90    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС" (нов)                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"       29.00    29.00            26.00    26.00         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       29.00    29.00    080402       26.00    26.00    080442    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.                                    
     
     ДЗПО в УПФ                       3.00    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС" (нов)                                    
     
 
  код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"       29.00    29.00            26.00    26.00         
     
     фонд "ОЗМ"       3.00    3.00            3.00    3.00         
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО       32.00    32.00    080401       29.00    29.00    080441    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.       0.00    0.00    080104       0.00    0.00    080134    
     
     ДЗПО в УПФ                       3.00    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС" (нов)                                    
     
 
  код 14 - Работещи без трудови правоотношения  
     
        за лица, родени пр.60 г.   за лица, родени сл.60 г.    
                 
     вноска   р-л   р-к   общ %   параграф   р-л   р-к   общ %   параграф    
     фонд "Пенсии"   20.30    8.70    29.00        18.20    7.80    26.00         
     
     фонд "ОЗМ"                                    
     
     фонд "ТЗПБ"                                    
     
     фонд "Безработица"                                    
     
     общо за ф-вете на ДОО   20.30    8.70    29.00    080110   18.20    7.80    26.00    080140    
     
     ДОО в/у вр.неработосп.                                    
     
     ДЗПО в УПФ                   2.10    0.90    3.00    080123    
     
     ДЗПО в ППФ                                    
     
     фонд "ГВРС" (нов)                                    
     
 
  Забележки:  
   »  вноските за фонд "ТЗПБ" (трудова злополука и професионална болест) се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответня вид социално осигурено лице е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя от програмата в зависимост от кода на икономическата дейност на фирмата, в която се намира лицето (0.70 % за сметка на осигурителя за периода преди 2005 г., от 0.40 % до 1.10 % за 2005 г. в зависимост от кода по НКИД на фирмата);
 »  вноските за фонд "ГВРС" (гарантиране вземанията на работниците и служителите) се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответня вид социално осигурено лице е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя от програмата в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението (0.50 % за сметка за осигурителя от 2005 г.);
 »  минималните осигурителни доходи за 2005 г. се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКП на длъжността на дадено лице и кода на икономическата дейност на фирмата, в която то се намира (не се налага Вие изрично да указвате сумата на МОД за всяко лице).
 
 
т.2 - щракнете върху меню "НастройкиЗдравни осигуровкиПроценти по месеци"; от появилата се форма "Вноски в проценти по видове здравно осигурени лица" променете процентите по видовете здравно осигурени лица, които имате, както следва:  
 
                             
  код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент    параграф    вноска    процент    параграф    
     в/у осигурителен доход   4.20    100101    в/у осигурителен доход   1.80    100200    
     
     в/у врем. неработоспoсобност   4.20    100104    в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск   6.00    100109    в/у неплатен отпуск            
     
 
  код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент    параграф    вноска    процент    параграф    
     в/у осигурителен доход   4.20    100407    в/у осигурителен доход   1.80    100406    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност            
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
  код 35 - Самоосигуряващи се лица  
     
    вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя)   вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се    
             
     вноска    процент    параграф    вноска    процент    параграф    
     в/у осигурителен доход            в/у осигурителен доход   6.00    100402    
     
     в/у врем. неработоспoсобност            в/у врем. неработоспoсобност   4.20    100104    
     
     в/у неплатен отпуск            в/у неплатен отпуск            
     
 
т.3 - щракнете върху меню "НастройкиДОДМесечна таблица за ДОД"; от появилата се форма "Месечна таблица за ДОД" променете таблицата, както следва:  
 
                         
     
    данъчна основа   данък общ доход    
             
    от    до    сума    процент...    за основа над     
    0.00    130.00    0.00    0.00    0.00     
     
    130.01    150.00    0.00    10.00    130.00     
     
    150.01    250.00    2.00    20.00    150.00     
     
    250.01    600.00    22.00    22.00    250.00     
     
    600.01    100 000.00    99.00    24.00    600.00     
     
 
  Забележка:  
   »  за да коригирате таблицата, трябва първо да изтриете старите записи, след което да добавите новите; изтриването на записите става в посока отдолу - нагоре.  
 
т.4 - щракнете върху меню "НастройкиДОДГодишна таблица за ДОД"; от появилата се форма "Годишна таблица за ДОД" променете таблицата, както следва:  
 
                         
     
    данъчна основа   данък общ доход    
             
    от    до    сума    процент...    за основа над     
    0.00    1 560.00    0.00    0.00    0.00     
     
    1 560.01    1 800.00    0.00    10.00    1 560.00     
     
    1 800.01    3 000.00    24.00    20.00    1 800.00     
     
    3 000.01    7 200.00    264.00    22.00    3 000.00     
     
    7 200.01    1 000 000.00    1 188.00    24.00    7 200.00     
     
 
  Забележка:  
   »  за да коригирате таблицата, трябва първо да изтриете старите записи, след което да добавите новите; изтриването на записите става в посока отдолу - нагоре.  
 
т.5 - щракнете върху меню "НастройкиДанни по месеци"; от появилата се форма "Настройки Данни по месеци" променете полетата, както следва:  
 
         
   »  минимална работна заплата: 150.00 лв.    
   »  обезщетение за гледане на малко дете: 130.00 лв.    
   »  минимален осигурителен доход (за самоосигуряващи се лица): 220.00 лв.    
   »  максимален осигурителен доход: 1 300.00 лв.    
 
т.6 - ако използвате модул "Платежни документи" или печат на справки по параграфи и/или суматори, трябва да отразите промяната във фонд "ТЗПБ" от 2005 г; от тази година сумите по този фонд вече не се превеждат по един параграф с фондовете - "Пенсии", "ОЗМ" и "Безработица" (фондовете на ДОО); за да отразите промяната, щракнете върху меню "НастройкиСуматори" и в появилата се форма маркирайте от таблица "Класификационни групи" записа за ДОО; от суматорите в тази група маркирайте записа с код (параграф) 080101 - ДОО пр.60 3-та кат.труд; този суматор се състои от 5 сумарни единици, от които едната, за фонд "ТЗПБ", трябва да бъде изтрита; същата процедура трябва да се изпълни и за суматорите с код 080131, 080102 и 080132, ако имате такива; след като премахнете фонд "ТЗПБ" от споменатите параграфи, трябва да създадете нов суматор в групата на ДОО с код (параграф) 080149 - осиг.вноски за фонд "ТЗПБ", който да съдържа сумарната единица - РЗ-Работодател -> фонд "ТЗПБ".  
 
т.7 - ако използвате модул "Платежни документи" или печат на справки по параграфи и/или суматори, трябва да регистрирате в системата новия фонд "ГВРС"; за да направите това, щракнете върху меню "НастройкиСуматори" и в появилата се форма добавете нова класификационна група с наименование - фонд "ГВРС" (разкритите банкови сметки за този фонд са показани в сайта на НОИ и могат да бъдат видяни от тук; само за София-град въведете - Сметка No: 3000008007, БИН: 7305020003); след това добавете в тази група нов суматор с код (параграф) 080910 и наименование - фонд "ГВРС", който да съдържа сумарната единица - РЗ-Работодател -> фонд "ГВРС"; тази сумарна единица трябва да се отнася всички социално осигурени лица, за които се дължи вноска за фонд "ГВРС" (социално осигурени с код - 01, 02, 03 и др.).  
 
т.8 - за всяка фирма, за която сте активирали м. Януари 2005 г., щракнете върху меню "ПроцедуриПреизчисление на фишове"; ще се появи форма "Преизчисление на фишове", от която се извършва групово преизчисление на фишовете за заплати на лицата от избраната фирма; за да актуализирате фишовете към направените промени в настройките на програмата, трябва да маркирате от секцията "Вземи в предвид..." т.3 и т.4. Щракнете върху бутона "Преизчисли"; след завършване на процедурата заплатите на служителите от избраната фирма ще бъдат актуални към направените промени за 2005 г; същата процедура трябва да бъде извършена за всяка от фирмите, които обслужвате с нашия програмен продукт.  
 
     Това е всичко за промените, които трябва да направите в програмата от 2005 г. Желаем Ви приятна и ползотворна работа с нашия програмен продукт.