Основни предимства на модул "Граждански договори"

finger Работа в отворен период (достъп до информация за минали месеци, без да се налага възстановяване на данните от архив).

finger Неограничен брой сметки за изплатени суми за дадено лице в един календарен месец;

finger Автоматично изготвяне на Декларация по чл.55, ал.1;

finger Автоматично изготвяне на Справка по чл.73;

finger Групов печат на Сметки за изплатени суми (в MS Word);

finger Групов печат на Служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ (в MS Word);

finger Възможност за разпределяне сумата по граждански договор на отделни задачи за изпълнение;

finger Възможност за въвеждане на период по-голям от един календарен месец, за който е изплатена сумата по една сметка (при изготвяне на Декларация обр.1 и обр.6 за НАП програмата автоматично разпределя осигурителната сума от сметката по месеците, за които е изплатена);

finger Автоматизирано определяне на процентите за нормативно признати разходи, осигурителни вноски и авансов данък, както и изчисляване на съответните суми (при добавяне на нова сметка за изплатени суми се попълват минимален брой полета от формата, като останалите се определят от информацията, въведена за самото лице и договора, към който регистрирате сметката);

finger Възможност за добавяне на собствени (потребителски) справки към сметките за изплатени суми (в MS Excel);

finger Възможност за добавяне собствени шаблони при печат на граждански договори (в MS Word);

finger Автоматизирано изготвяне на Декларация обр.№1 и обр.№6 (виж модул Декларации обр.1, 3 и 6);

finger Автоматизирано осчетоводяване и експорт на данните към счетоводни програми (виж модул Осчетоводяване);

finger Автоматизирано изготвяне и печат на необходимите платежни документи за зададен период (виж модул Платежни);