Модул "Приложения”
     От този модул се обслужва дейността по сключване на лизингови договори, преструктуриране на договорите чрез приложения, въвеждане към приложенията на еднократни вноски, лизингови схеми и погасителни планове, оборудване и застраховки към оборудването. Модул "Приложения" има пряка връзка с модул "Документи", от където в последствие се фактурират всички еднократни вноски, лизингови вноски и неустойки за забавени плащания.
Функционални възможности:
  • Регистър на клиентите с детайлна информация за всеки клиент
  • Регистър на сключените лизингови договори с всеки един клиент
  • Регистър на приложенията, чрез които се преструктурира един договор
  • Списък на дължими еднократни вноски към всяко приложение
  • Погасителен план за разсрочване на главницата на всяко едно приложение, а при финансиране на ДДС - погасителен за начисленото ДДС в/у главницата. Погасителните планове се генерират автоматично от програмата по схемата за равни вноски или равни главници, а при нужда могат да се импортират от MS Excel
  • Списък на генерирани неустойки от забавени плащания на вноски от клиента
  • Списък на предадено оборудване по даден лизингов даговор с клиента, както и всички направени застраховки на оборудването
  • Процедура за импорт на еднократни вноски от MSExcel
  • Процедура за актуализиране лихвени проценти по лизингови схеми (при променлив лихвен процент и вид основа EURIBOR, LIBOR, SOFIBOR и т.н.)
  • Процедура за автоматично приключвне на приложения
Модул “Приложения”
lm_apps.jpg