Наредби
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на Уведомление по чл. 62, ал.5 от Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.) в сила от 1 март 2021 г.
pdf Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (в сила от 14.08.2020)
link Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ, бр. 1 от 3 януари 2020 г.) в сила от 03.01.2020 г.
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 2 от Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
link Наредба за структурата и организацията на работната заплата
link Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Kодекса на труда
link Наредба за работното време, почивките и отпуските
link Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
link Наредба № 4 за докуметите, които са необходими за сключване на трудов договор
link Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (Приета с ПМС № 71 от 10.05.2018 г.)
link Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване
link Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
link Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя (Обн. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.)
link Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
link Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
link Наредба за трудоустрояване
link Наредба № 8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност
link Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
link Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица (в сила от 01.01.2000 г.)
link Наредба за студентските стажове в държавната администрация
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на Уведомлението по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда ( Обн. ДВ. бр.23 от 17 март 2017г.) в сила от 01.04.2017 г.
link Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - (в сила от 01.01.2006 г.)
link Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (Обн. ДВ. бр. 2 от 6 януари 2017 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ бр.2 от 8 януари 2016 г.)
link Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителни осигурителни вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (Обн. ДВ. бр.68 от 4 септември 2015г.) - В сила от 04.09.2015 г.
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ бр. 60 от 7 август 2015г.)
link Наредба за паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване (Обн. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г.) - Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на чл. 18 и 19, които влизат в сила от 1 декември 2015 г.
link Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред Инспекцията по труда (Обн. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2015г. )
link Наредба № РД -07-4 от 15 юни 2015г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (Обн. ДВ. бр.46 от 23 юни 2015г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2015г. (в сила от 20.02.2015 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.4 от 16 януари 2015г. (в сила от 01.01.2015 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.100 от 5 декември 2014г. (в сила от 01.01.2015 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.) в сила от от 01.04.2014 г.
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.45 от 18 май 2013г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.68 от 4 септември 2012г. (в сила от 01.08.2012 г.)
link Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
link Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (Обн. ДВ. бр.49 от 29 юни 2012г. в сила от 01.07.2012 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Обн. ДВ. бр.5 от 17 януари 2012г.
link Наредба за документите за заемане на държавна служба (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
link Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
link Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (В сила от 01.01.2012 г., Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г.) Обн. ДВ. бр.95 от 2 декември 2011г.
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Обн. ДВ. бр.76 от 30 септември 2011г.)
pdf Наредба № 3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
link Наредба № Н-7 от 8 март 2011г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение военната служба на военнослужещите и за специфичните условия на труд на цивилните служители от служба "Военна информация" (ДВ. бр.23 от 22 март 2011г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на Уведомлението по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда (ДВ. бр.17 от 25 февруари 2011г.)
link Наредба за безплатното работно и униформено облекло (ДВ. бр.9 от 28 януари 2011г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ. бр.6 от 18 януари 2011г.)
link Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда (ДВ. бр.1 от 4 януари 2011г.)
link Наредба № РД-07-8 от 27 октомври 2010г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал.2 от Кодекса на труда (ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.)
link Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр.83 от 22 октомври 2010г.)
link Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( ДВ. бр.19 от 09 март .2010г.)
link Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр.1 от 05 януари 2010г.)
link Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - обн. ДВ. бр.102 от 22.12. 2009г. (в сила от 01.01.2010 г.)
link Наредба за изменение и допълнение на наредба № H-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ бр.3 от 13 януари 2009г.)
link Наредба № 4 от 24 март 2008г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от държавна агенция "Национална сигурност" (ДВ. бр.34 от 1 април 2008г.)
link Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя (ДВ, бр. 38 от 1994 г.)
link Наредба за командировките в страната
link Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения
link Наредба за договаряне на работната заплата
link Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд ГВРС
link Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (в сила от 01.01.2005 г.)
link Наредба за служебното положение на държавните служители
link Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
link Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
link Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
link Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (в сила от 01.01.2000 г.)
link Наредба за медицинската експертиза
link Наредба за трудоустрояване
link Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
link Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
link Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
link Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
link Наредба за осигурителните каси
link Наредба № 26 от 23 април 2009 г. за финансовите институции
link Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
link Наредба № 13 от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
link Наредба за задължително застраховане на работноците и служителите за риска "трудова злополука"
link Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители
link Наредба № 1 от 4 януари 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
rtf Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007г. - обн. ДВ бр. 40 от 18.05.2007г.
doc Наредба H-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - В сила 01.01.2006 г.
link Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони
link Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
link НАРЕДБА № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (Издадена от министъра на труда и социалните грижи и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.07.1996 г.)