Основни предимства на модул "Работни заплати"

finger Работа в отворен период - достъп до информация за минали месеци, без да се налага възстановяване на данните от архив.

finger Подневно отчитане на работното време

finger Валутни заплати деноминирани в лева

finger Сделна система на заплащане - възможност за определяне на заплата за час на ниво "Длъжност".

finger Сумирано отчитане на работното време:

 • възможност за въвеждане по звена на периоди, различни от този на фирмата;
 • автоматично изчисляване на извънредният труд в месеца на отчитане;
 • автоматично изчисляване на болнични и отпуски;
 • автоматично изчисляване на нощен труд - доплащане и приравняване.

finger Работни графици (виж Работни графици):

 • бързо и лесно създаване на работни графици за избрани отдели или служители до 12 месеца напред;
 • възможност за корекции на работните смени от избран график във фиша за заплата;
 • възможност за корекции на работното време по дни за текущ или минал месец (тази функционалност може да се използва за въвеждане на данни от заповеди/протоколи за положен извънреден труд, както и за подаване на информация от карти за контрол на достъпа);
 • автоматично отчитане на часовете и заплащането на нощен и извънреден труд в съответствие с отработените часове по график.

finger Автоматично изчисляване на:

 • отпуски, болнични, извънреден и нощен труд, осигуровки, трудов стаж, % клас за прослужено време и обезщетения по КТ;
 • обезщетение по чл. 222 ал. 1 от КТ, както и изготвяне на Декларация обр.№ 1 с код 27;
 • минималните осигурителни доходи по НКПД на длъжностите за съответния месец и година;
 • заплащане при намалена работоспособност.

finger Автоматично изчисляване на корекции в текущия фиш и генериране на коригиращи Декларации обр.№ 1 и № 6:

 • при добавяне на разплащателни пера (премии, бонуси и т.н.) в текущият месец, отнасящи се за минали месеци;
 • при добавяне на болнични и отпуски в текущият месец, отнасящи се за минали месеци;
 • при добавяне на допълнителни споразумения в текущия месец за промяна на основната заплата, в сила от минал месец;
 • при добавяне на корекции на работното време за минали месеци в текущия месец;
 • при заличаване на отсъствия, добавени в минали месеци.

finger Автоматизирани процедури за работните заплати:

 • групово добавяне, изтриване и замяна на разплащателни пера;
 • импорт на разплащателни пера, персонални графици, корекции на работното време и отработени часове за месеца от Excel;
 • импорт на отсътвия от заповеди за отпуски и болнични листове;
 • преизчисляване на удържан годишен данък;
 • изготване на файлове за масово плащане.

finger Разходни центрове:

 • възможност за въвеждане на разходни центрове на ниво "Звено", "Длъжност" и "Фиш";
 • възможност за процентно разпределяне на разходите за заплата от фиш за даден месец към няколко разходни центрове едновременно.

finger Печат и сравки:

 • Фишове:
  • визуализация на фишовете на английски и френски език, за избрани служители;
  • изпращане на фишове към повече от един имейл адрес на служител в pdf или tiff формат през SSL/TLS;
  • групов експорт на фишове в pdf файл;
  • скриване на полета от фиша и настройка на отместванията при печат;
  • добавяне на лого на фирмата, при печат на фиша.
 • Ведомости, рекапитулации, справки по параграфи и др.;
 • Присъствена форма (форма 76) с възможност за настройки на полетата;
 • Работни графици от файл или за период;
 • Отчети за статистиката - тримесечен и годишен;
 • Потребителски справки - възможност за създаване и печат на практически неограничен брой потребителски справки (в Excel), в които информацията да бъде групирана и филтрирана по Ваш избор;
 • Потребителски документи - възможност за създаване и печат на потребителски документи към разплащателни пера;
 • Масов печат на служебни бележки по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ;
 • Печат на служебни бележки по чл.45, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, служебни бележки за получени доходи и удостоверения за детски;
 • Печат на удостоверенията за пенсиониране УП-2 и УП-3 за период;
 • Експорт на всички документи или таблици от програмата в MS Excel, респ. MS Word.

finger Настройки на работни заплати:

 • Сумирано отчитане - по звена, период и метод на изчисляване на фиша;
 • Престой - автоматично добавяне на престой до изравняване на часовете по норма;
 • Нощен труд - доплащане, приравняване, коефциент, метод на прилагане и отразяване във фиша;
 • Ограничаване на часовете във временна неработоспособност за месеца при работа на график;
 • Добавяне и настройка на работни смени, месечни графици и календари;
 • Настройка на процентите и изчисляването на извънредния труд;
 • Настройка на формата за часове във фиша - H.HH или H:MM;
 • Настройка на поясненията към наименованието на перо Извънреден труд;
 • Настройка на мярката на пера от вид Основна заплата, Платен и Неплатен отпуск и Временна неработоспособност - в дни или часове;
 • възможност за създаване на разплащателни пера с различни алгоритми и настройки, за текущ или минал месец;
 • възможност за създаване на разплащателни пера с потребителски алгоритъм за изчисляване, за текущ или минал месец - този алгоритъм позволява да въведете собствен метод за изчисляване на дадено перо от вид начисления и удръжки;
 • възможност за указване сумата от дадено разплащателно перо да е облагаем доход в БГ или страна членка на ЕС;
 • възможност за включване на сумата на перо от потребителски алгоритъм във функцията за изчисляване на сумата на друго перо от същия алгоритъм;
 • възможност за добавяне на шаблони с разплащателни пера.

finger Свързани модули: