Нормативни документи на НАП
doc ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021г.
doc ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания за 2021г.
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2021
xlsx Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2021 г.
doc СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ) за 2020 г.
doc ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
doc ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
doc СПРАВКА ПО ЧЛ. 73, АЛ. 6 ОТ ЗДДФЛ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ за 2020 г.
doc СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ И ЗА УДЪРЖАНИТЕ ДАНЪК И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ
doc СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)
doc СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ) за 2019 г.
doc СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ) за 2019 г.
doc СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2019 г.
doc СПРАВКА ПО ЧЛ. 73, АЛ. 6 ОТ ЗДДФЛ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ
doc Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - 2019
xlsx Декларация обр.1
doc Указания за попълване на Декларация образец № 3 "Данни за осигуреното лице" - 2019
xlsx Декларация обр.3
doc Указания за попълване на Декларация образец № 5 "Данни за осигуреното лице" - 2019
xlsx Декларация обр.5
doc Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за осигуреното лице" - 2019
xlsx Декларация обр.6
xlsx Декларация обр.7
xlsx Декларация обр.8
xlsx Декларация обр.9
doc Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца
doc Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
xlsx СПИСЪК НА СМЕТКИТЕ, ОТКРИТИ В БАНКИТЕ, ОБСЛУЖВАЩИ ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИРЕКЦИИ И ОФИСИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (По нови сметки ще се нареждат плащания от граждани и юридически лица с регистрация в офисите на НАП град София, включително регистрираните в „Средни данъкоплатци и осигурители“, както и офисите София-област, Габрово, Добрич, Кърджали, Монтана, Перник, Русе, Стара Загора и Ямбол) в сила от 01.08.2018 г.
doc Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - 2018 г.
xls Нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски за ТД на НАП БУРГАС ОФИС СЛИВЕН в сила от 01.09.2017 г.
doc Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - 2017 г.
xls Декларация обр.1
doc Указания за попълване на Декларация образец № 3 "Данни за осигуреното лице"
xls Декларация обр.3
doc Указания за попълване на Декларация образец № 5 "Данни за осигуреното лице"
xls Декларация обр.5
doc Указания за попълване на Декларация образец № 6 "Данни за осигуреното лице"
xls Декларация обр.6
xls Декларация обр.7 и Указания за попълване на Декларация обр. № 7 - 2017
xls Нови банкови сметки за плащане на данъци и осигурителни вноски от 1 ноември 2016 г. за десет териториални структури на НАП в Бургас, Разград, Търговище, Шумен, Видин, Враца, Пазарджик, Хасково, Благоевград и София област.
docx Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет" - в сила от 01.06.2016 г.
docx Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице"
docx Указания за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"
docx Указания за попълване на Декларация обр. № 6
doc Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица
doc Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания- 2015г.
doc Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца - 2015г.
doc Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ - Заповед № ЗМФ-893/16.09.2015 г. на Министерство на финансите
doc Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ) - Заповед № ЗМФ-892/16.09.2015 г на Министерство на финансите -
doc Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ) - Заповед № ЗМФ-892/16.09.2015 г на Министерство на финансите
pdf Казуси при попълване на Декларация обр.1 за лица на сумирано отчитане на работното време
pdf Промени в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ в сила от 01.01.2015г.
pdf Осигуряване на самоосигуряващи се лица за 2015г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. 1
xlsx Декларация обр. 1 за 2015г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. 3
xls Декларация обр. 3 за 2015г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. 5
xls Декларация обр. 5 за 2015г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. 6
xls Декларация обр. 6 за 2015г.
xls Декларация обр. 7 за 2015г.
xls Декларация обр. 8 за 2015г.
xls Декларация обр. 9 за 2015г.
doc Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ)
doc Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения (по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ)
doc Служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество (по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ)
doc Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
doc Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица
doc Служебна бележка за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ)
doc Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци (за 2014)
doc Приложение № 1 за доходи от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз (Приложението е неразделна част от данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и се подава заедно с образец 4001 за четвъртото тримесечие)
doc Приложение № 2 за възнаграждения по договори за управление и контрол, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни лица, местни на държава - членка на Европейския съюз (Приложението е неразделна част от данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци и се подава заедно с образец 4001 за четвъртото тримесечие)
JPG Платежно нареждане/вносна бележка за данъци и други приходи за централния бюджет от 01.03.2014г. - Образец
JPG Платежно нареждане/вносна бележка за вноски за НЗОК от 01.03.2014г. - Образец
JPG Платежно нареждане/вносна бележка за осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДОО, фонд ГВРС и Учителски ПФ от 01.03.2014г. - Образец
xls Пример за пощенски запис за плащане на осигурителна вноска за фондовете на НОИ от самоосигуряващо се лице
xls Пример за пощенски запис за плащане на здравно-осигурителна вноска от неосигурено на друго основание лице за 2012г.
xls Пример за пощенски запис за плащане на данъци от физическо лице
xls Пример за пощенски запис за плащане на осигурителни вноски и наказателни лихви за фонд ДЗПО от физическо лице
xls Кодове за вид плащане на НАП от 01.03.2014
xls Списък на банковите сметки на ТД на НАП в сила от 01.03.2014г.
xls Списъци с кодове, сметки и обслужващи банки за 2014 г. (в сила от 01.03.2014 г.)
pdf Промени в банковите сметки на НАП за администрираните от НАП приходи на централния бюджет, НОИ и НЗОК ( в сила от 01.03.2014 г.)
doc Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2014г.
doc Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (променена на 22.01.2014г.)
pdf Становище Изх. № 20-00-3/06.01.2014г. относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106, от 10.12.2013 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (ДВ, бр. 106, от 10.12.2013 г.); изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2014г.
xls Декларация Обр. 9
xls Декларация Обр. 7
doc Указания за попълване на Декларация Обр. 6 за 2014г.
xls Декларация Обр. 6
doc Указания за попълване на Декларация Обр. 5 за 2014г.
xls Декларация Обр. 5
doc Указания за попълване на Декларация Обр. 3 за 2014г.
xls Декларация Обр. 3 за 2014г.
doc Указания за попълване на Декларация Обр. 1 за 2014г.
xls Декларация Обр. 1 за 2014г.
pdf Становище Изх. № 20-00-01/02.01.2014г. на НАП относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
pdf Становище Изх. № 20-00-230/12.12.2013г. на НАП относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2014г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г.
xls Диференцирани вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2014г.
pdf Становище Изх. № 24-00-1/11.04.2013г. на НАП относно: Изменения и допълнения на Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и на Наредбата за осигурителните каси
pdf Становище Изх. № 20-00-91/11.04.2013г. на НАП относно: изменения и допълнения в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски
doc Сметка за изплатени суми за 2013г.
doc Служебна бележка по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ
doc Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ
doc Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ
xls Данъци, Осигуровки и Основни данни за 2013 г.
xls Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2012г.
pdf Становище Изх. № 20-00-14/15.01.2013г. на НАП относно: Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013г. (ДВ. бр. 99 от 14.12.2012г.) в сила от 1 януари 2013г. и промени в Закона за здравното осигуряване, направени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г. (ДВ. бр. 102 от 21.12.2012г.)
pdf Становище Изх. № 20-00-12/11.01.2013г. на НАП относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
xls Списъци с кодове, сметки и обслужващи банки за 2013г.
xls Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване" за 2013г.
xls Декларация образец № 8 "Данни за внасяне на осигурителни вноски на основание чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване" за 2013г.
xls Декларация образец № 9 "Данни за възстановяване на здравноосигурителни права на основание чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване" за 2013г.
xls Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на НАП от 01.01.2013г.
xls Нови кодове за вид плащане за 2013 г.
doc Становище Изх. № 20-00-248/28.12.2012г. на НАП относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г.
doc Становище Изх. № 20-00-249/28.12.2012г. на НАП относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. (ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.), в сила от 1 януари 2013 г.
pdf Указание на Министерство на финансите ДДС № 11/29.11.2012г. относно: Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2012г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2013г.
pdf Писмо на НАП относно промени в начина на плащане на данъчни и осигурителни задължения от началото на 2013г.
pdf Становище Изх. № 24-33-144/15.10.2012г. на НАП относно: прекъсване за целите на държавно обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете
pdf Становище Изх. № 20-00-194/11.10.2012г. на НАП относно: Измененията и допълненията в Кодекса за социално осигуряване и Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, свързани с държавно обществено осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО изразявам следното становище на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
doc Становище Изх. № 20-00-62/20.03.2012г. на НАП относно:Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
doc Указание Изх. № 20-00-16/21.01.2012 г. на НАП относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2012 г
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други"
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”
doc Протокол (Приложение № 5 към чл. 6, ал.5 на НАРЕДБА № Н-8) - подава се в 2 екземпляра заедно с попълнените декларации за всяка година - за 2011 г.
xls Данъци, Осигуровки и Основни данни за 2012г.
doc Служебна бележка по чл. 45, ал.1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ (нова)
doc Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ (нова)
doc Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ (нова)
xls Диференцирани вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" за 2012г.
xls Таблица с кодовете на осигурителните вноски за 2012г
xls Таблица за кодовете на осигурителни вноски за 2012г. - Приложение към т. 52.4, на основание писмо на Министерство на финансите от 15.12.2011г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2012г.
xls Банкови сметки на НАП ( IBAN ) за осигуровки и данъци
doc Служебна бележка по чл. 45, ал.1 от ЗДДФЛ-2011
doc Сметка за изплатени суми и служебна бележка по чл. 45, ал.4 от ЗДДФЛ-2011
xls Данъци, Осигуровки и Основни данни за 2011г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г.
xls Декларация Обр. № 7 - Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2010 г. (Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2010г.)
xls Банкови сметки на НАП за осигуровки и данъци от 01.01.2010г.
doc Новата сметка за изплатени суми и Служебна бележка-2010
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2010г. (Приложение № 2 към чл. 13 от Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2010г.)
xls Данъци, осигуровки и основни данни за 2010г.
doc Важни правила при подаване на данни за декларации обр.№ 1 и обр.№ 3 от 08.05.2009г.
xls Справка за изплатени доходи на физически лица, на основание чл. 73, ал.1 от ЗДДФЛ (за 2008г.)
xls Данъци, Осигуровки и Основни данни за 2008г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2008г. (Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008г.)
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" - 2008г. (Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от Законa за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2008г.)
link Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - 2007г.- Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
doc Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" - 2007г.- Приложение № 4 към чл. 2, ал. 2
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и класове професии - 2007г. (Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007г.)
link Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2007г. (Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1, т. 3 от Законa за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007г.)
doc Сметка за изплатени суми и Служебна бележка
xls Осигуровки и Основни данни за 2009г.
xls Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2009г. (Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2009г.)
xls Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" - 2008г. (Приложение № 2 към чл. 12 от Законa за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2009г.)
link Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ-2010
link Банкови сметки (IBAN) на НАП за осигуровки и данъци
xls Кодове за вид плащане на НАП