Модул "Отчети за БНБ”
     От този модул се обслужва дейността по изготвяне и подаване на отчети към БНБ за нуждите на Централния кредитен регистър. Генерирането на основни файлове и файлове с кореции се извършва автоматично на база на въведената информация в модулите "Приложения", "Документи" и "Плащания". Преди запис на файловете се извършва проверка за допуснати грешки или липса на задължителна информация, така че да се гарантира максимално коректността на всеки подаден файл. Ако все пак от БНБ има върнати грешни записи от файла, програмата Ви позволява тези записи да се импортират в съответния файл, след което да се отстранят откритите грешки, и отново да се подадат само коригираните записи.
Функционални възможности:
  • Изготвяне на BORR файлове (Данни за лизингополучатели)
  • Изготвяне на CRED файлове (Данни за кредити)
  • Изготвяне на CUCR файлове (Състояние на кредитите към отчетен период)
  • Изготвяне на CREV файлове (Корекции на данни за стари отчетни периоди)
  • Данни за кредитополучатели в БНБ (Обобщена информация за всички кредитополучатели, кредити и състояния на кредити на база на подадените и приети файлове в БНБ)
  • Процедура за импорт на индивидуални обезценки на кредитополучатели от MS Excel
Модул "Отчети за БНБ”
lm_accounts_bnb.jpg