Формуляри НОИ
Приложения за 2018 г
- -
Формуляри към Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - в сила от 01.07.2018 г.
doc Приложение № 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове
doc Приложение № 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 дни
doc Приложение № 2а - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 дни
doc Приложение № 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни
doc Приложение № 4 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни
doc Приложение № 5 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО
doc Приложение № 5а - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
doc Приложение № 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни
doc Приложение № 7 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО
doc Приложение № 8 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО
doc Приложение № 9
doc Приложение № 10
doc Приложение № 11
doc Приложение № 12 - ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
doc Приложение № 13 - ЗАЯВЛЕНИЕ за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице
doc Приложение № 14 - СПРАВКА за приети и върнати документи, представени с придружително писмо вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ или по електронен път
doc Приложение № 15 - ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
doc Приложение№ 16 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО
doc Приложение № 17 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО
doc Приложение № 18 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи
doc Приложение № 19 - ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
doc Приложение № 20 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на "съответното ТП на НОИ"
Предишни приложения