Модул "Документи"
     От този модул се обслужва дейността по издаване на фактури, извлечения и проформа фактури към дължимите вноски по лизингови договори. При необходимост от тук могат да се сторнират или анулират вече издадени документи. Модул "Документи" има пряка връзка с модул "Плащания", от където в последствие се разпределят плащанията по фактури и извлечения.
Функционални възможности:
  • Регистър на клиентите с детайлна информация за всеки клиент
  • Списък от неплатени или частично платени фактури и извлечения по клиенти
  • Списък от разсрочени фактури по клиенти (при първоначално фактуриране на главницата)
  • Списък от сторнирани фактури по клиенти (при издаване на известия към фактура)
  • Списък от анулирани фактури и извлечения по клиенти
  • Списък от проформа фактури по клиенти
  • Процедура за групово издаване на проформа фактури
  • Процедура за групово издаване на фактури и извлечения
  • Процедура за групово издаване на справки за дължими суми
  • Групов печат, експорт в Pdf и изпращане по E-mail на проформа фактури, фактури, извлечения, известия към фактури и справки за дължими суми
Модул “Документи”
lm_docs.jpg