Новини
01.11.2023

Колеги, файловете, които записвате в СТИЛ са абсолютно коректни и няма промяна на форматите.
НАП има проблем със сайта и в момента не може да подавате информация към тях (Уведомления, Д1 и Д6).
Моля, да имате търпение и да изчакате докато НАП отстранят този проблем.
Нека с нас се свързват колеги за съдействие извън посочените проблеми.

04.10.2023

На сайта на НАП са публикувани новите банкови сметки, по които от 2-ри октомври ще се извършват плащанията към приходната агенция. При нареждане на суми към закритите сметки след тази дата, обслужващата банка ще връща парите на данъкоплатците по сметката, от която са направили превода.

 • Данъци (приходи на централния бюджет): BG88 BNBG 9661 8000 1950 01
 • Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): BG97 BNBG 9661 8000 1120 01
 • Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): BG65 BNBG 9661 8000 1118 01
 • Вноски за здравно осигуряване: BG16 BNBG 9661 8000 1121 01
 • Принудително събиране на публични вземания: : BG34 BNBG 9661 8000 1950 03

За да се отразят промените е необходимо да актуализирате ПП СТИЛ до версия 8.20 или по-нова!


Източник: https://nra.bg/wps/portal/nra/payment/bank.accounts.
15.08.2023

От 01.08.2023 влизат в сила следните промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г.:

 • Променя се минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 780 лв.;
 • Променя се минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители на 780 лв.;
 • Променя се минималния месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи;
 • Променя се размера на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“.

За да се отразят промените е необходимо да актуализирате ПП СТИЛ до версия 8.18 или по-нова!

 

За всяка фирма, за която е активиран м. Август 2023 г., изберете меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2023 г. (минимални осигурителни доходи, ТЗПБ и т.н.).

 

Държавен вестник: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=197926

18.01.2023

От 01.01.2023 влизат в сила следните промени:

 • Променена е минималната работна заплата на 710 лв.;
 • Променена е Националната класификация на професиите и длъжностите във връзка със Заповед № РД01-429/20.12.2022 г. на МТСП;
 • Добавена е нова служебна бележка за получени необлагаеми доходи от трудови правоотношения;
 • Променени са форматите на Служебните бележки по чл.45, ал.5 и чл.35 от ЗДДФЛ за получени доходи по граждански договори;
 • Променени са кодовете за вид доход по гражданските договори;
 • Променен е формата на файла за подаване на данни за Справка по чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ.

За да се отразят промените е необходимо да актуализирате ПП СТИЛ до версия 8.13 или по-нова!

 

10.08.2022

Нови промени при данъчните облекчения за деца  от 1 юли 2022 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат за придобити доходи през 2022 г. Новите годишни размери са приети с § 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (обн. Държавен вестник бр.52 от 05.07.2022 г.).

Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им както следва:

-  За едно ненавършило пълнолетие дете – 6000 лв. (сума за получаване до 600 лв.).

-  За две ненавършили пълнолетие деца – 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.).

-  За три и повече ненавършили пълнолетие деца - 18000 лв. (сума за получаване до 1800 лв.).

-  За дете с увреждания с 50% и над 50% – 12000 лв. (сума за получаване до 1200 лв.).

Данъчните облекчения за 2022 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон, както следва:

1. Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците януари – юни за:

а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;

б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;

в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

2. Месечната данъчна основа за месец юли се намалява със сбора от сумите за месеците юли – септември за:

а) едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв. месечно;

б) две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв. месечно;

в) три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв. месечно;

г) дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв. месечно.

За месеците октомври - декември 2022 г. данъчните облекчения се ползват при изчисляване на годишната данъчна основа по реда на чл. 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:

1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени

в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;

3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

Когато размерът на месечната данъчна основа за месец юли и за месец октомври за доходи от трудови правоотношения, определена по реда на чл. 42, ал. 1 - 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, е по-нисък от сумите по ал. 4, с които следва да бъде намалена съответната месечна данъчна основа, работодателят до края на месец август 2022 г., съответно месец ноември 2022 г., възстановява 10 на сто от разликата на лицето, а за доходите, придобити като морско лице - 1 на сто от разликата. В този случай дължимият данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е нула.

Възстановената сума по ал. 7 се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на лицето или на други лица.

Важно: Преди да представят необходимите документи за ползване на данъчно облекчение, лицата трябва да проверят данъчно-осигурителната си сметка. Ако имат неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение, следва да ги погасят, за да се възползват от данъчната отстъпка.

Наличието на задължения за местни данъци и такси, които подлежат на принудително изпълнение и събиране от НАП, също може да стане причина родителите да не получат данъчното облекчение.

Родители, които през цялата 2022 година са по майчинство, не могат да ползват данъчните облекчения, тъй като доходът, който са получавали е необлагаем, т.е. не са плащали данък, за който да се ползва облекчението. При тези случаи данъчното облекчение може да се ползва от другия родител.

Възможно е, при наличието на необходимите условия и обстоятелства, родителите на дете с увреждане да ползват и двете данъчни облекчения едновременно - за дете и за дете с увреждане. Двете облекчения могат да се ползват от единия родител, да се разпределят между двамата родители или единия родител да ползва облекчението за дете, а другия за дете с увреждане. 

Също така е възможно тези данъчни облекчения да се ползват и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице всички необходими условия, описани в този текст.

В случаите на авансово облагане на доходи от друга стопанска дейност и от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество по чл. 43 и 44 от ЗДДФЛ данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

Намаляването на размера на дължимия авансов данък е:

1. за второ тримесечие - до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:

а) за едно ненавършило пълнолетие дете - 300 лв.;

б) за две ненавършили пълнолетие деца - 600 лв.;

в) за три и повече ненавършили пълнолетие деца - 900 лв.;

г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - 600 лв.

2. за трето тримесечие - до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:

а) за едно ненавършило пълнолетие дете - 150 лв.;

б) за две ненавършили пълнолетие деца - 300 лв.;

в) за три и повече ненавършили пълнолетие деца - 450 лв.;

г) за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане - 300 лв.

Годишният размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. в случаите по ал. 10 се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Ако облекченията не са ползвани при работодателя в пълен размер, към годишната данъчна декларация се прилагат декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или декларацията за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006).

Авансово облагане по чл. 43 и 44 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон не се прилага, когато:

1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;

2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 6.

3. лицата, които прилагат чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ.

Когато в нарушение на условието по ал. 6, т. 2 и 3 или по ал. 10 данъчното облекчение по чл. 22в и/или 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е ползвано авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

04.01.2022

НАП публикува информация кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Закона за Регистър БУЛСТАТ  в сила от 4 януари 2022 г.

30.11.2021

Данъчно облекчение за деца за 2021 г.

По-високи данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, само за придобитите доходи през 2021 г. Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн.Държавен вестник бр.104 от 08.12.2020 г.).

Размерът на еднократното облекчение за деца е в зависимост от броя им както следва:

-  За едно ненавършило пълнолетие дете – 4500 лв. (сума за получаване до 450 лв.).

-  За две ненавършили пълнолетие деца – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.).

-  За три и повече ненавършили пълнолетие деца - 13 500 лв. (сума за получаване до 1350 лв.).

-  За дете с увреждания с 50% и над 50% – 9000 лв. (сума за получаване до 900 лв.).

В срок до 31 януари 2022 г. работодателят по основното трудово правоотношение на работника/служителя изчислява годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка. Надвнесеният данък се възстановява на работника/служителя.

В този случай възстановената сума се прихваща от работодателя последователно от следващи вноски към държавния бюджет за данъци върху доходите от трудови правоотношения на това физическо лице или на други лица по трудови правоотношения.

Лицата, които отговарят на всички условия, определени в закона могат да ползват облекченията по два начина:

- чрез работодателя по основното трудово правоотношение на физическите лица при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения. За целта, родителите трябва да представят на работодателя си декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца (по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ Образец 2005) и за деца с увреждания (чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006) 

- с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. В тези случаи декларациите за ползване на данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания се подават с годишната данъчна декларация.

За да ползват данъчни облекчения при работодателите, които към 31 декември 2021 г. са работодатели по основно трудово правоотношение работникът/служителят в срок от 30 ноември до 31 декември 2021 г. трябва да предостави:

-  декларация за ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ (образец 2005) и/или

-  декларация за ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (образец 2006), както и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК на детето.

-  писмена декларация, че към момента на подаването ѝ пред работодателя няма подлежащи за принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация.

Важно условие, за да се възползвате от данъчното облекчение за деца, е да нямате неплатени публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

По принцип всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина). Всяко от облекченията се ползва само от единия родител (приемен родител, близък или роднина). Допустимо е, когато размерът на облекчението надвишава сумата на годишните данъчни основи на единия родител, разликата да се ползва от другия родител (другия приемен родител, близък или роднина), като подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Лица, които през годината са били по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не е възможно да ползват данъчни облекчения, тъй като не са получавали облагаем доход и съответно не формират годишна данъчна основа, към която да се прилага намалението.

16.09.2020
С постановление №156 от 21.07.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 24.07.2020 са направени промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата:
"Чл. 8. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев.
 
Промяната влиза в сила от 01.01.2021 г.
 
28.08.2020
С постановление №202 от 07.08.2020 на Министерски съвет и обнародвано в Държавен вестник на 14.08.2020 са направени промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
 
Постановлението може да прегледате тук.
21.08.2020
НАП публикува становище във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.
 
Становището може да прегледате тук.
15.07.2020
НАП публикува становище за попълването на Декларация обр. №1 във връзка с промяната на минималните осигурителни прагове за осигурителите с основна икономическа дейност хотелиерство или ресторантьорство.
 
Становището може да прегледате тук.
27.03.2020

Уважаеми клиенти и партньори!

Вече имате възможност да се присъедините към нашата общност "СТИЛ-ТРЗ и ЛС" във Viber. Може да ни откриете като последвате следния линк:

Viber

Тук може да споделяте файлове, казуси и информация, свързана с програма СТИЛ и да Ви съдействаме за разрешаване на всеки Ваш проблем.

13.03.2020
Уважаеми клиенти!
Искаме да Ви уведомим, че от 16.03.2020 г. екипът на ЕмСофт ще премине към работа от вкъщи (home office). Всички обаждания към 0700 12 600 ще бъдат автоматично пренасочвани към посочените по-долу мобилни номера, които може да използвате и за директна връзка с нас.
Може да изпращате и Вашите запитвания на .

Мобилни номера, за директна връзка:
0894 43 85 86 (Мария)
0896 65 56 69 (Антон)
0895 48 50 63 (Петя)
0895 48 50 57 (Веселина)

От екипа на ЕмСофт!
30.12.2019

Уважаеми клиенти!
Бихме искали да Ви уведомим, че на 31.12.2019 г. (вторник) офисът на ЕмСофт няма да работи.
Изпращайте вашите въпроси на email и спешни обаждания на посочените GSM телефони.
0895 48 50 54; 0895 48 50 57; 0895 48 50 63; 0896 65 56 69; 0894 43 85 86
Благодарим Ви за проявеното разбиране!

С пожелание за хармония и доброта,
любов и благоденствие в дома!
Здраве и сбъднати мечти!
Весели празници!

05.12.2019
Уважаеми клиенти! 
Бихме искали да Ви уведомим, че след 13.00 часа на 06.12.2019г. (петък) офисът на ЕмСофт няма да работи. 
Благодарим Ви за проявеното разбиране!
Лек и успешен ден!
30.08.2019

Уважаеми клиенти и ТРЗ специалисти!
Във връзка с повишен интерес към курса "Управление на персонала" предлаган от ЕмСофт, имаме обявена нова дата за провеждане на двудневното обучение на 3-4 октомври 2019 г.

Ако желаете да се запишете за курса, може да направите своята заявка от тук

25.06.2019
Уважаеми клиенти!
Във връзка с провеждане на профилактика Ви уведомяваме, че след 14.00 часа на 28.06.2019г. (петък) офисът на ЕмСофт няма да работи.
Благодарим Ви за проявеното разбиране!
01.03.2019

От 01 март 2019 година е в сила нов формат за подаване на уведомления по чл.62, ал.5 от КТ. Промените са отразени във версия 7.76 на ПП СТИЛ.

14.02.2019

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица, посочени в чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка по образец за тези доходи.

Източник: nap.bg

29.01.2019

До 31 януари 2019 г. предприятията и самоосигуряващи се лица, които през четвъртото тримесечие на 2018 година са платили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.

Декларацията за дължими данъци (образец 4001) за последното тримесечие на 2018 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (например върху възнаграждения за услуги, неустойки, обезщетения, стипендии за обучение в България, доходи от лихви и други), както и за окончателните данъци дължими от местни и чуждестранни физически лица, като например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.

Формулярът се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане, като например данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

От 2019 г. самоосигуряващите се лица също ще подават декларацията за дължими данъци (образец 4001) по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО само по електронен път. Това не се прилага при деклариране на дължимите данъци за 2018 г.

От НАП напомнят също, че предприятията и самоосигуряващите се лица-платци на доходи от наем или от управление и контрол, които се облагат с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.

Източник: nap.bg

27.12.2018

Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2019 г.

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. в НАП ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2018г. и превключване работата на информационните системи за 2019 г.

Информация относно организацията на работата в Агенцията и достъпът до електронни услуги този период е както следва:

==> Физически лица, които подават годишната си декларация за облагане на доходите:

a. Могат да подадат своята декларация чрез електронната услуга със стартирането на кампанията от 10.01.2019 г.

b. Подаването на декларациите на хартиен носител в офисите на НАП също ще започне на 10.01.2019 г. 

Промяната в началната дата за деклариране на доходите е заради изменение в законодателството.

==> Плащания към НАП в последния работен ден:

a. плащания  без такса чрез е-услугата Виртуален ПОС на НАП  ще се приемат до 9,00 ч. на 31.12.2018 г.

b. плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 13,00 ч. на 31.12.2018 г.

==> Подаване на Декларации за облагане с корпоративни данъци.

Подаването на декларациите чрез електронната услуга ще започне на 10.01.2019 г.

==> Лица, които подават уведомления за сключени трудови договори

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна в  периода от 1 до 10 януари, но резултатите от обработката на подадените данни ще бъдат изпращани от НАП поетапно след 10 януари. За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

==> Регистрирани по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи. Регистрираните по ЗДДС лица ще могат да подават справки-декларации и VIES- декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП от 1 януари, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията  след 10.01.2019 г.

 ==> Възстановяване на прекъснати здравно –осигурителни права в периода 1-10 януари 2019 г.:

- Плащанията на здравни вноски от граждани в този период ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

- Подаването на Декларация образец 7 в периода от 01 – 10 януари  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП.

- Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 10 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ .

 ==> Информация от данъчно-осигурителната сметка.

В периода от 1 до 10 януари 2019 г. информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална  към 31.12.2018 г. На 10.01.2019 г. след приключване на дейностите по годишното приключване данните ще бъдат актуализирани.

 ==> Достъп до електронни услуги в периода от 1 до 10 януари 2019 г. Физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП със следните изключения:

- За периода от 1 до 10 януари 2019 г. няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.

- За периода от 1 до 10 януари 2019 г  няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.

- За периода от 1 до 10 януари 2019 г няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

Допълнителна информация за данъчните и осигурителните изисквания може да се получи на телефона на Информационния център на НАП 0700 18 700.  

Източник: http://nap.bg

20.07.2018

Уважаеми клиенти!

Във връзка с изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, обнародвана в Държавен вестник (брой бр. 57 от 10.07.2018 г.) в сила от 01.07.2018 г., Ви уведомяваме, че работим върху новия формат на файловете и променените Приложения от № 1 до № 12 към НПОПДОО.

До началото на месец Август ще бъде качена нова актуализация, включваща всички изменения свързани с подаването на болничните.

Извиняваме се за причиненото неудобство!

29.05.2017
Уважаеми клиенти! 

Във връзка с провеждането на профилактика Ви уведомяваме, че на 02.06.2017г. (петък) офисът на ЕмСофт няма да работи. Благодарим Ви за проявеното разбиране!
09.12.2016
Уважаеми клиенти! 

Във връзка с провеждането на профилактика Ви уведомяваме, че след 14.00 часа на 09.12.2016г. (петък) няма да имаме възможност да отговаряме на тел. 0700 12 600. Изпращайте вашите запитвания на email. Благодарим Ви за проявеното разбиране!
04.12.2015
Решение № 935 от 30 ноември 2015 г. на Министерски съвет за разместване на почивни дни през 2016 г.

1. Обявява се 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден.
2. Обявява се 23 май (понеделник) за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден.
3. Обявява се 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява се 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.

Източник: Държавен вестник
15.06.2015
Уважаеми клиенти!
Във връзка с провеждането на профилактика от ЧЕЗ Ви уведомяваме, че на 17.06.2015г. (сряда) в интервала от 10.00 до 16.00 часа телефон 0700 12 600 няма да работи. Също така ще бъде нарушен и достъпът до www.msoft.bg / www.msoft-bg.com. В случай на необходимост, може да се свържете с нас на 0895 48 50 54, 0895 48 50 57, 0895 48 50 63 и 0896 65 56 69.
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство и Ви благодарим за проявеното разбиране!

Желаем Ви лека работа и успешна седмица!
25.05.2015
Уважаеми клиенти!
Във връзка с провеждането на профилактика на наличната техника Ви уведомяваме, че на 25.05.2015г. (понеделник) след 12.00 часа офисът на ЕмСофт няма да работи. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. Благодарим Ви за проявеното разбиране!

Желаем Ви лека работа и успешна седмица!
11.03.2015
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 5 МАРТ 2015 Г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г., бр. 12, 16, 67 и 84 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г., бр. 16 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г. и бр. 17 и 60 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и 2“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества“ се заменят с „управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон“. 3. В ал. 8, т. 14 думите „чл. 28“ се заменят с „чл. 26“ и думите „чл. 29“ се заменят с „чл. 28“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) При сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, когато отработените и други часове с осигурителни вноски по установения за месеца от работодателя график на лицето са повече от договореното работно време, месечният размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година максимален месечен размер на осигурителния доход, като общият осигурителен доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време. Ограничаването се извършва, като се сумират осигурителните доходи за първия и всеки следващ месец до достигане на сбора от максималните месечни размери на осигурителния доход за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.“

§ 2. В чл. 2, ал. 1 думите „и 2“ се заличават.

§ 3. В чл. 3 ал. 5 се изменя така:
„(5) При годишното определяне на осигурителния доход се изчисляват и внасят осигурителни вноски в размера, определен за фонд „Пенсии“, фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.“

§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Когато лицето упражнява трудова дейност на повече от едно основание по чл. 4, ал. 1 и/или ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, то декларира пред всеки следващ осигурител дохода, върху който се дължат осигурителни вноски, като се спазва поредността, определена в чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.“

Заключителна разпоредба

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 3, който влиза в сила от 1 януари 2016 г.


Източник: Държавен вестник
23.02.2015
Наредба за изменение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.; попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2010 г.; доп., бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103 от 2012 г.; изм., бр. 45 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 99 и 110 от 2013 г., бр. 100 от 2014 г., бр. 4 от 2015 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. общият размер на сумите за дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален пенсионен фонд, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване;“.

§ 2. В § 2а от допълнителните разпоредби т. 5 се изменя така:
„5. от сумата на осигурителния доход в т. 19 и 21 от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд в т. 26 от декларацията;“.

§ 3. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В таблицата клетка 26 се изменя така:
„26. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ в/у сумите в т. 19 и 21.“

2. В указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ т. 26 се изменя така:
„26. за универсален пенсионен фонд или за фонд „Пенсии“ в размера за универсален пенсионен фонд върху сумите в т. 19 и 21 – попълва се размерът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на осигурителя и/или за сметка на осигуреното лице за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.“

§ 4. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В таблицата клетка 17 се изменя така:
„17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“

2. В указанията за попълване на декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ т. 17 се изменя така:
„17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се процентът на вноската съгласно КСО за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б КСО за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд.“

§ 5. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:

1. В таблицата клетка 12 се изменя така:
„12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ.“

2. В указанията за попълване на декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“ т. 12 се изменя така:
„12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд и/или за фонд „Пенсии“ на ДОО с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата по чл. 4б КСО. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, родени след 31.ХII.1959 г., попълват сбора от сумите на тези осигурителни вноски за предходната календарна година.“

Заключителна разпоредба

§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Източник: Държавен вестник
13.02.2015
Изпълнителният директор на НАП утвърди формата и реда за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица.

Източник: НАП
03.02.2015
Информационен пакет на НАП относно промените за плащането и декларирането на данъчните и осигурителни задължения през 2015 година. По-важните от тях за физическите лица са:
- 5% отстъпка ще може да ползва всеки, който подаде декларацията си по електронен до 31 март, няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и внесе в срок до 30 април дължимия по декларацията данък. Най-лесно онлайн декларацията може да се подаде с персонален код, който се издава безплатно в офисите на НАП.
- данъчното облекчение за минимални доходи ще се ползва само през 2015 г. за доходите от 2014 г.
- данъчното облекчение за деца ще се ползва през 2016 г. с подаване на декларация за доходите от 2015 г.
- през 2015 г. се дава право на избор за удържане на авансов данък през последното тримесечие с декларация пред платеца на дохода.
Бихме искали да ви напомним също и че осигурителните каси, поемайки задължения към самоосигуряващите се лица - членове на каси, могат и чрез упълномощаване от тяхна страна да подават декларация 6 за дължимите осигурителни и здравни вноски от техните членове за доходите им през 2014 година.

Повече подробности можете да намерите в прикачената информация:

Осигуряване на самоосигуряващи се лица за 2015г.
Промени в годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015г.
Промени в ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2015г.
02.02.2015
На свое заседание, проведено на 30 януари 2015 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди проекти на Постановления на Министерски съвет за изменение и допълнение на седем наредби по прилагането на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Основната част от предлаганите промени в подзаконовите нормативни актове са във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2015 г. изменения и допълнения на кодекса. В наредбите са предложени и текстове, свързани с намаляването на административната тежест при заверяването на осигурителния стаж на самоосигуряващите се лица и подаването на заявления за изплащане на парични обезщетения за безработица.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж отпада изискването при подаване на заявление за отпускане на пенсия да се представя документ за прекратяване на осигуряването. Отменя се и изискването при отпускане на пенсия за инвалидност или продължаване срока на изплащане на отпусната пенсия за инвалидност, заявителят да представя в териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ) влязло в сила експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Документът ще се изпраща по служебен път от картотеката на медицинските експертни досиета. В наредбата се създава нова разпоредба, свързана със зачитането на сумираното работно време. Текстовете от нея уреждат   прилагането й в случаите на зачитане на осигурителен стаж и доход, когато лицето е отработило целия период, за който е установено сумирано отчитане на работното време и когато правоотношението му е прекратено преди изтичане на въпросния период.

Регламентира се въвеждането на електронния изплащателен картон, по който се извършва и отчита плащането на пенсии в пощенските станции. Създава се възможност и ред за изплащане на пенсиите от друга пощенска станция, различна от тази по постоянен или настоящ адрес на пенсионера.

С промените в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица отпада изискването за подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица само по настоящ или постоянен адрес. Заявление ще може  да се подава във всяко едно ТП на НОИ в страната.

От наредбата отпада изискването заедно със заявлението за отпускане на обезщетението за безработица да се подава и декларация за банковата сметка, по която то ще бъде изплащано. Тази информация вече ще се попълва  в  заявлението.

Променя се и срокът, в който лицата могат да подават декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица - от 7 календарни на 7 работни дни.

С промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски се детайлизира влязлата в сила от 1 януари 2015 г. разпоредба на КСО, която регламентира, че при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец, максималният месечен размер на осигурителния доход може да бъде по-голям от установения със Закона за бюджета на ДОО за съответната година. Общият осигурителен доход за периода се ограничава до сбора на максималния месечен размер на осигурителен доход за периода, за който е установено сумираното изчисляване на работното време.

С цел намаляване административната тежест за гражданите са направени промени и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Предвижда се от 1 юли 2015 г. да отпадне издаването на осигурителни книжки за всички категории осигурени лица. При отпускането на обезщетения и пенсии, осигурителният стаж и доход, както и внесените осигурителни вноски на лицата, ще се зачитат въз основа на данните от Регистъра на осигурените лица.

Предстои проектите за изменение и допълнение на наредбите да бъдат внесени за приемане от Министерския съвет.

Източник: НОИ
24.01.2015
Публикувани са предложения за промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /ДФГУДПС/, популярен като „Сребърен фонд" и мотиви към тях. Предложените текстове са в отговор на отправените критики по влезлите в сила от 1 януари 2015 г. промени в КСО по предвидения механизъм за избор на осигуряване на лицата, родени след 31 декември 1959 г., а именно лицата да имат право на избор на осигуряване в държавното обществено осигуряване или и в универсален пенсионен фонд.

Предложените промени ще бъдат основа за провеждане на ползотворна дискусия и широк обществен дебат, чиято цел  е да се постигне максимален консенсус и дългосрочно решение на  въпросите на пенсионната система в обявения срок - 31 март 2015 година. Обсъжданията за усъвършенстване на пенсионния модел и развитие на пенсионната система ще протекат във формата на Работната група към заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, в която участват представители на социалните партньори, на заинтересованите институции, както и на политическите сили, представени в парламента.

Източник: Министерство на финансите
30.12.2014
НАП публикува становище относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

http://www.nap.bg/document?id=6492
08.12.2014

Уважаеми клиенти! Във връзка с провеждането на профилактика на наличната техника Ви уведомяваме, че 13.12.2014г. (събота) ще бъде неработен ден за ЕмСофт. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. Благодарим Ви за проявеното разбиране!

17.11.2014
Решение № 748 от 5 ноември 2014 г. за разместване на почивни дни през 2015 г.

1. Обявява 2 януари (петък) за почивен ден, а 24 януари (събота) за работен ден.
2. Обявява 2 март (понеделник) за почивен ден, а 21 март (събота) за работен ден.
3. Обявява 21 септември (понеделник) за почивен ден, а 12 септември (събота) за работен ден.
4. Обявява 31 декември (четвъртък) за почивен ден, а 12 декември (събота) за работен ден.

Източник: Държавен вестник
01.04.2014
От 18.03.2014г. в електронните услуги на НАП за подаване на данни за декларации обр.№1 и обр.№6, декларация обр.№ 3 и уведомления за трудови договори по чл.62 и чл.123 от КТ се предоставя възможност за преглед на информацията в подадените файлове за описаните по-горе документи. Правата на достъп до тази информация са определени в зависимост от нивото на достъп на потребителя до съответната електронна услуга – пълен или частичен.
01.03.2014
От 1 март 2014 г. има изменения в банковите сметки и кодовете за вид плащане за данъци и осигуровки към НАП.
05.02.2014
Ключови полета за търсене на съответствие между Декларация обр.1 и Декларация обр.6 са:
 • ЕИК/ЕГН - от Декл.обр.1 и обр.6;
 • Месец и година - от Декл.обр.1 и обр.6;
 • Вид осигурено лице (Декл. обр.1);
 • Код за вид плащане (Декл. обр.6).
Проверката за съответствие се извършва само за данните, подавани с Декларации обр.1 и обр. 6 за периода след 2013г.

Сравнението между Декларация обр.1 и Декларация обр.6 се прави като задълженията, декларирани в Декларация обр.6 (от поле 10 до поле 15) се сравняват с изчислените вноски от всяка Декларация обр.1.

При търсенето на съответствие на данните между Декларация обр.1 и Декларация обр.6 не участват полетата за данъка по ЗДДФЛ от Декларация обр.1 (поле 31, поле 31А, поле 33) и Декларация обр.6 – (поле 16 , поле 17).

Проверка за съответствие вид осигурен от Д1 код за плащане от Д6
Търси се съответствие 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 71, 72, 82, 87, 92, 93, 94, 95 5, 6
Търси се съответствие 14 4
Не се търси съответствие с Д1   8 и 9 - не участва в проверките за съответствие
Не се търси съответствие с Д6 06, 07, 12, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 29, 83, 86, 88, 89, 90, 91 и 96  
27.12.2013
27.12.2013
НАП публикува нови образци за декларациите за облагане на доходите на физическите лица.
19.11.2013

Приета е следната промяна в календара на дните за м. декември 2013г. Обявява се 23 декември (понеделник) за почивен ден, а 21 декември (събота) за работен ден.

18.11.2013

В сила от 1 януари 2014г. Министерски съвет определи размера на линията на бедност за страната да бъде 251 лв., а минималната работа заплата - 340 лв. В проектобюджета за държавното обществено осигуряване за 2014 г. се предвижда максималният месечен размер на осигурителния доход да бъде променен на 2400 лв.

04.07.2013
В Закона за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. се определя нов размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, в сила от 1 юли до 31 декември 2013.
24.04.2013

От 1 май 2013 г. влизат в сила нови образци за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

26.03.2013
С Решение № 192 от 21 март 2013 г. за разместване на почивни дни през 2013 г. Министерски съвет oбявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден.
28.01.2013

НАП публикува нов формат на Служебните бележки по чл.45, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗДДФЛ за 2013 г., и нов формат на Сметките за изплатени суми по граждански договори за 2013 г.

29.12.2012
В сила от 01.01.2013 г. се променят някои длъжности и се добавят нови в НКПД 2011, съгласно Заповед № РД01-1002/19.12.2012 г. на министъра на труда и социалната политика.
28.12.2012
От 01.01.2013 г. се закриват всички кодове за вид плащане за ДОО и НЗОК на НАП, всички кодове за вид плащане 11хххх на сметки за републикански данъци на НАП, както и всички кодове за вид плащане на сметки за ДЗПО на НАП. Всички плащания към централния бюджет, НОИ и НЗОК се превеждат по досегашните сметки за републикански данъци на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 111111. Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат по досегашните сметки за ДЗПО на съответните ТД на НАП, като за всички тези преводи се прилага само код за вид плащане 581111.
19.12.2012

Министерство на финансиите публикува указание, с което се регламентират редът и сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2012г., както и въпроси, свързани с банковото обслужване на сметки и плащания на бюджетните предприятия през 2013г.

* Oбърнете внимание на стр.12 и стр.13.
14.12.2012

НАП публикува информация за новата единна сметка за превеждане на всички данъци и осигурителни вноски. От началото на следващата година всички данъци и осигурителни вноски (с изключение на тези за допълнително задължително пенсионно осигуряване) ще се плащат по една единствена банкова сметка. Освен това при превод на пари към бюджета отпадат всички кодове за вид плащане. Няма да е необходимо и да се попълва изрично основание за плащане, тъй като погасяването на задълженията към хазната ще става според датата на възникването им.

Във връзка с въвеждането на единната сметка от 1 януари 2013 г. се намаляват и лихвите за просрочени осигурителни задължения, като се изравняват с тези за забавени данъчни дългове. От догодина всеки, който закъснее с превода си за осигурителни вноски, ще плаща лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10%. От 1 януари 2013 г. се уеднаквяват и сроковете, в които се плащат осигурителните вноски.

НАП призовава всички свои клиенти да проверят дали имат непогасени или неуточнени задължения и да ги платят до края на 2012 г. При възникнали въпроси или неуточнени суми, клиентите на администрацията могат да се обръщат към съответния офис по постоянен адрес или по регистрация на дружеството, което представляват.

14.12.2012

От 01.01.2013 г. болничните ще се представят в НОИ до 15-о число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя, независимо от това кога е подадена Декларация образец 1.

14.12.2012
От 01.01.2013 г. отпада задължението за подаване на Декларация по чл.7 ал.9 от КСО при превеждане на осигурителните вноски в банките.
12.12.2012

От 01.01.2013 г. влизат в сила нови срокове за подаване на декларации образец 1 и образец 6, и внасяне на осигурителните вноски за работещите по трудови и извънтрудови правоотношения. Съгласно промените посочени в чл.7 на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ  бр. 94 от 2012 г.), този срок вече е до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

12.12.2012

Националната агенция за приходите пусна нова електронна услуга - „Справка за задълженията“. Тя е достъпна за притежателите на електронен подпис или персонален идентификационен код. С нейна помощ може да бъде направена проверка на задълженията към държавата за данък общ доход, социални осигуровки, корпоративен данък и ДДС.

24.10.2012
В Държавен вестник бр. 80 от 19 октомври 2012 г. са публикувани Постановление № 250 за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната в размер на 310 лв. от 01.01.2013 г. и Постановление № 252 за определяне на линията на бедност за страната - 241 лв. за 2013г.
08.10.2012
С последната актуализация на ПП „СТИЛ - ТРЗ и ЛС“ е реализирана нова функционалност на софтуера, която дава възможност за дистанционна поддръжка и демонстрация на програмата.
26.09.2012

Минималната работна заплата (МРЗ) ще скочи до 310 лв. от януари 2013 година. Това увери в ефира на националното радио Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика. С около 10% ще бъдат увеличени пенсиите от април догодина. Младенов допълни, че все още се правят разчетите за точния размер на увеличението. Той припомни, че след 1 януари 2014 г. за новоотпуснатите пенсии няма да има таван. Сега се правят изчисленията от Министерството на финансите и Националния осигурителен институт (НОИ). "До края на месеца ще има тристранен съвет, където ще се обсъдят всички параметри. При всички случаи увеличението на пенсиите ще компенсира инфлацията през последните три години”, категоричен е министърът.

31.07.2012
С 15% ще се вдигнат минималните осигуровки за 100 000 българи. Преговорите между работодатели и синдикати за новите минимални осигурителни прагове за 2013 г. започнаха и първата договорка е за 15% средно увеличение в леката промишленост. Вече е подписано споразумение между браншовите синдикати и работодателските структури в трикотажната промишленост и на производителите и износителите на облекло и текстил, съобщиха от КНСБ вчера. Първият договорен скок е по-голям от най-големия за тази година - 14.2% за туризма. През следващата седмица се очаква подписването на споразумения за текстилната и за кожаро-кожухарската, обувната и галантерийната промишленост. Това са едни от най-ниско платените икономически дейности, показва справка на НОИ с броя на наетите и средния осигурителен доход по икономически дейности към май. 
11.07.2012
В социалното министерство вече предлагат консултации по телефона. На безплатен телефонен номер 0800 88 001 вече всеки може да потърси информация и помощ по конкретен казус от Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Консултации със специалисти на новата телефонна линия могат да търсят както гражданите, така и социалните партньори, неправителственият сектор, местната власт и всички заинтересовани. В Центъра за обаждания на МТСП работят общо 25 специално обучени служители. Екипът може да поема едновременно по 12 обаждания. Линията е отворена от 8:00 до 20:00 часа всеки ден, включително и през уикенда.
02.07.2012
От 1 юли 2012 г. влизат в сила измененията, с които се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация. С Постановление на министерския съвет № 129 от 26.06.2012 г. са приети:
19.04.2012
От 2013г. минималната работна заплата да бъде 310 лв. Това предвижда бюджетната прогноза за периода от 2013 г. до 2015 г., подготвена от Министерството на финансите. Според разчетите на ведомството минималната заплата ще нараства поетапно. Така през 2014 г. тя ще стане 330 лв., а през следващата година – 350 лв. В момента минималното възнаграждение е 270 лв. Финансовият министър Симеон Дянков обясни, че всяка година от 1 юли минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст да се индексират на принципа на т.нар. швейцарско правило. То предвижда: парите за старост да се повишават с процент, който се формирa от 50 на сто от натрупаната инфлация и 50 на сто от ръста на производителността на труда. В документа пише още, че максималният размер, който пенсионерите ще получават като месечно възнаграждение догодина, няма да може да превишава 700 лв. И в момента ситуацията е такава, но след 2013 г. не е предвиден таван на пенсиите. От разчетите става ясно още, че не се предвиждат промени в размера на месечното обезщетение за майчинство. То ще остане 240 лв.
17.04.2012
До 2 май се удължава срокът за декларациите пред инспекция по труда. Заради празничните и почивните дни в края на този месец и началото на следващия, срокът, в който фирмите трябва да подадат годишните си декларации и уведомления за условията на труд, се удължава до 2 май, съобщи Главната инспекция по труда (ГИТ). Декларацията и уведомлението могат да бъдат подавани по електронен път или на място в съответната териториална дирекция "Инспекция по труда" по седалище и адрес на управление на предприятието. На сайта на Главна инспекция по труда е създадена специална рубрика "Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ", където е инсталиран и достъпен за изтегляне безплатен специализиран софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+.
28.03.2012
От 1 април 2012 г. има промяна във формата на файла за подаване на описи за изплащане на обезщетения. От тази дата Приложение № 15 се представя в ТП на НОИ на електронен носител. За да може да изготвите коректен файл през СТИЛ - ТРЗ и ЛС е необходимо да изтеглите актуализация на програмата след 01.04.2012г. Променените приложения към НИИПОП са публикувани на сайта на ЕмСофт в раздел Документи. За повече информация: Промени в образците за изплащане на паричните обезщетения от НОИ.
26.03.2012
От началото на 2012 г. влязоха в сила промени в Кодекса за социално осигуряване.
От тази таблица  всеки може лесно да изчисли кога ще дойде моментът на пенсионирането. Данните отразяват най-масовата - трета категория труд.

Условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст
година на пенсиониране жени мъже
възраст стаж възраст стаж
2011 60 г. 34 г. 63 г. 37 г.
2012 60 г. 4 м 34 г. 4 м 63 г. 4 м. 37 г. 4 м.
2013 60 г. 8 м. 34 г. 8 м. 63 г. 8 м. 37 г. 8 м
2014 61 г. 35 г. 64 г. 38 г.
2015 61 г. 4 м. 35 г. 4 м. 64 г. 4 м. 38 г. 4 м.
2016 61 г. 8 м 35 г. 8 м 64 г. 8 м. 38 г. 8 м.
2017 62 г. 36 г. 65 г. 39 г.
2018 62 г. 4 м. 36 г. 4 м. 65 г. 39 г. 4 м.
2019 62 г. 8 м. 36 г. 8 м. 65 г. 39 г. 8 м.
2020 63 г. 37 г. 65 г. 40 г.
22.03.2012
От 2013 се връща старата схема за изплащане на болничните. Първият ден ще се поема в 100 % размер изцяло от работодателя, а всеки следващ - от НОИ с 80% от дневната надница. Това предложение е включено в актуализираната програма за реформи на финансовото министерство.
В момента първите три дни от отпуска по болест се поемат само от работодателя, като служителят получава 70% от надницата си. Тази схема беше въведена през 2010 г. като мярка да се спестят пари от фонд "Общо заболяване и майчинство". В резултат на това през миналата година НОИ е спестил близо 100 млн. лева от разходите за болнични. Освен това за този период изплатените болнични листове са намалели с над 740 хиляди спрямо 2010 г.
19.03.2012
От днес сайтът на ЕмСофт е с нова визия.
06.02.2012
06.02.2012
Лицата, които сами внасят задължителните си здравноосигурителни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение от Бюрата по труда, не се осигуряват от държавата и др.) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (например упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; регистрирани земеделски производители или тютюнопроизводители; морски лица), дължат месечно задължителна здравноосигурителна вноска в размер на 16,80 лева. От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2012г. трябва да се внесе най-късно до 10 февруари 2012 г. като подават в териториалните структури на НАП по постоянен адрес декларация – образец 7.
03.02.2012
Годишна данъчна декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2011 година. Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.  Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет. 
25.01.2012
При напускане работодателите имат задължение да издават служебна бележка на служителите си в случаите, когато няма да извършват годишно преизчисляване на данъка от доходите им по трудови правоотношения. Тази промяна в ЗДДФЛ влиза в сила от началото на 2012г. 

Заради тези новости през 2012 г. са утвърдени два образеца на служебни бележки за изплатените доходи. Първият образец се издава от основния работодател и отразява резултатите от годишното преизчисляване на данъка, а вторият - в останалите случаи е длъжен да издаде служебна бележка до 10 Януари 2012г.  От тази година е въведена и парична санкция за работодатели, които откажат издаването на служебна бележка в размер до 250 лева, а при повторно нарушение, глобата е до 500 лв.

ОТ НАП напомнят, че декларация за облагане на доходите през 2012 г. не подават тези граждани, които са имали доходи само от трудови правоотношения и нямат данък за довнасяне или възстановяване и в същото време няма да ползват данъчни облекчения.
21.01.2012
От тази година се предвижда командировъчните над двукратния размер на дневните пари да се облагат с осигуровки.
17.01.2012
До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. То може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец до изпълнителния директор на НАП.

В 7-дневен срок от започване или възобновяване на трудовата дейност самоосигуряващите се лица определят вида на осигуряването си, като подават декларация по утвърден образец в компетентната териториална дирекция на НАП.

При  прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност през календарната година не може да се променя вече избрания и декларирания вид осигуряване.

Декларациите се подават в офисите на НАП лично или чрез  упълномощено лице или по пощата с обратна разписка.

Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии” на Държавното обществено осигуряване, а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”. Те могат да изберат да внасят осигурителните си вноски на по-висок процент и да се ползват от всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.
25.11.2011
Министерски съвет обнародва в ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г Решение № 834 от 17 ноември 2011 Г. за разместване на почивните дни през 2012 г.
24.11.2011
Глоба и за работещите без трудов договор.  
18.11.2011
В Държавен вестник бр.91 от 18 Ноември 2011г. е обнародвано Постановление № 300 от 10 ноември 2011г. за определяне нов размер на минималната  работна заплата за страната, което влиза  в сила от 01.05.2012г.
10.10.2011
Лихвен калкулатор е най-новата електронна услуга на НАП, която дава възможност на клиентите й да изчислят дължимите лихви по забавените данъци и осигуровки към бюджета. Това което трябва да посочат е периодът на закъснението и вида на плащането към хазната – осигурителна вноска за пенсия или здраве, данък или друго плащане към бюджета
16.09.2011
Националната агенция за приходите и Националният осигурителен институт ще работят върху опростяването на осигурителните декларации, значително съкращаване на броя на банковите сметки и кодовете за вид плащане на осигурителни вноски. За това се разбраха на първата си съвместна среща управителят на НОИ Бисер Петков и изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов вчера.
16.09.2011
13.09.2011
Започнаха преговорите между браншовите организации на синдикати и работодатели за осигурителните доходи за 2012 г
08.09.2011

Във версия 6.76 от 08.09.2011г. на ПП „СТИЛ -ТРЗ и ЛС“ е разработен новият модул „Отпуски“, чрез който могат да се въвеждат Заявления и Заповеди за платен и неплатен отпуск на служителите и чрез процедура да се направи импорт на отсъствията във фишовете за заплати. Новата разработка включва достъп на служителите до техните фишове за заплати през интернет, тази функционалност ще е достъпна само през StyleWeb приложението и SQL Server вариант на програмата.

12.08.2011
Във връзка с публикуваните промени в Държавен вестник, бр. 55 от 19.07.2011г. на страницата на НАП в интернет е публикувано становище Изх. № 20-00-217/12.08.2011г. относно промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за прилагане на международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които Република България е страна.
11.08.2011
Днес, 11.08.2011г. започва разработването на модул отпуски в ПП „СТИЛ - ТРЗ и ЛС“ по заявка на Си Ес Си България ЕООД. Ще бъде създадена нова процедура за автоматично добавяне на отсъствия във фишове от заповеди за отпуск.
11.08.2011

В сайта на НАП е публикувано становище Изх. № 20-00-210/11.08.2011г. относно промените в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обнародван в ДВ, бр. 60, от 05.08.2011 г.

09.08.2011

В Държавен вестник, бр.61 от 9 Август 2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

05.08.2011

В Държавен вестник, бр.60 от 5 Август 2011г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване.

19.07.2011

На интернет страницата на НАП е публикувано становище  Изх. № 20-00-186/19.07.2011г. относно задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборния кодекс. 

12.07.2011

Във версия 6.74 от 12.07.2011г. на ПП „СТИЛ -ТРЗ и ЛС“ има изготвен нов формат на файла за изплащане на парични обезщетения от ДОО и автоматично изготвяне на приложение с код 18 - Декларация относно правото на парично oбезщетение във връзка с Постановление № 28 от 08.02.2011 г. на МС в сила от 01.07.2011 г.

05.07.2011

В Държавен вестник, бр. 51 от 5 юли 2011г. е обнародвано Постановление № 180 от 30 юни 2011г. за определяне нов размер на минималната  работна заплата за страната, което влиза  в сила от 01.09.2011г.

01.07.2011

Със Заповед № РД 01-529/30.06.2011г. на министъра на МТСП са утвърдени измененията и допълненията в Националната класификация на професиите и длъжностите 2011г., които влизат в сила от 01.07.2011г.