Указания, Становища, Инструкции
pdf Становище № 20-00-43 от 10.03.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (обн. ДВ, бр.17 от 26 февруари 2021 г.)
pdf Становище 20-00-22 от 10.02.2021 г. относно промени в Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. (Обн. ДВ бр.10 от 5 януари 2021 г.)
pdf Становище № 20-00-220 от 22.12.2020 г. относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (обн. ДВ, бр.103 от 4 декември 2020 г.)
pdf Становище за прилагане на Постановление №199 на Министерския съвет от 7 август 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
pdf Становище на НАП във връзка с измененията и допълненията в приложение No1 към чл.9, т.1 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020г.(ЗБДОО) Обн. ДВ. бр.55 от 19 юни 2020г.)
pdf Становище 20-00-13 от 15.01.2020 г. относно промени в Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. (Обн. ДВ бр.1 от 3 януари 2020 г.)
docx Становище относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Обн. ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г. (Обн. ДВ, бр. 99 от 17 декември 2019 г.)
pdf Становище № 1052-40-11 от 11.02.2019 г. относно изменения и допълнения в Наредба №Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн. ДВ, бр.9 от 29.01.2019 г.
pdf Указание № 1029-40-12134/28.12.2018 г. относно: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. (обн. ДВ, бр.102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения.
pdf Становище 20-00-22 от 29.01.2019 г. относно промени в Наредба №Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
pdf Становище относно прилагане на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) в сила от 1 януари 2019 г.
pdf Становище Изх. № 20-00-27/06.02.2018 г. относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. (обн. ДВ бр.7 от 19.01.2018 г.)
pdf Становище на НАП Изх. № 20-00-203/29.12.2017 г. относно: Промени в законодателството в сила от 1 януари 2018 г., свързани със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС)
pdf Становище Изх. № 20-00-26/02.02.2017 г. относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
doc Становище на НАП Изх. № 20-00-1/04.01.2017 г. относно: Промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”
pdf Указание Изх. № 1029-40-2303/10.03.2016 г. относно: Изменения и допълнение в Наредбата № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигряващите се лица, обн. ДВ, бр. 2 от 08.01.2016 г.
pdf Указание Изх. № 1029-40-1563/17.02.2016 г. относно: Подаването на данни за първите три дни от временната неработоспособност в случаите, които лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж за право на парично обезщетение за времена неработоспособност
pdf Становище Изх. № 20-00-6/12.01.2016 г. относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
pdf Становище Изх. № 20-00-5/12.01.2016 г. относно: промени в законодателството, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"
pdf Становище Изх. № 20-00-163/07.08.2015г. относно: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
pdf Указание Изх. № 91-01-84/06.04.2015 г. на НОИ относно: Изменения и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски.
pdf Становище Изх. № 20-00-6/09.01.2015г. относно: Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. (ДВ, бр. 107, от 24.12.2014 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (ДВ, бр. 107, от 24.12.2014 г.); изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2015г., направени с параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2015г.
doc Становище Изх. № 20-00-253/15.12.2014г. на НАП относно: Измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
pdf Указание Изх. № 91-01-138/29.05.2013 г. на НОИ относно: Попълване на документ за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време.
pdf Указание Изх. № 91-01-47/07.02.2014 г. на НОИ относно: Изменение и допълнения в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /обн. в ДВ, бр. 99 от 15.11.2013 г. и ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г.. в сила от 01.01.2014 г.
pdf Указание Изх. № 91-01-301/19.12.2013 г. на НОИ относно: Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. и изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със ЗБДОО за 2014 г. /обн. ДВ, бр.106 от 10.12.2013 г./, със Закона за допълнение на Кодекса на труда /обн. ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г./ и с предстоящия за приемане Закон за изменение и допълнение на КСО във връзка с паричните обезщетения за болест, трудоустрояване и майчинство.
pdf Указание Изх. № 91-01-118/22.04.2013 г. на НОИ относно: Определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2012 г
doc Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице" за 2013г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" за 2013г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" за 2013г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2013г.
pdf Указание Изх. № 91-01-270/06.12.2012 г. на НОИ относно: Изменения в чл. 40а, чл. 48б и чл. 52б от Кодекса за социално осигуряване
pdf Указание Изх. № 91-01-247/14.11.2012 г. на НОИ относно: Осигуряване на лицата по чл. 4, ал. 9 и лицата по чл. 4, ал. 1, т. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за болест и майчинство на лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
pdf Указание Изх. № 91-01-85/03.04.2012 г. на НОИ относно: промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
pdf Указание Изх. № 91-01-74/21.03.2012 г. на НОИ относно: Получаване на идентификационен код на осигурител (ИКО)
pdf Указание Изх. № 91-01-73/20.03.2012 г. на НОИ относно: Получаване на идентификационен код (ПИК) от осигурените лица
pdf Указание Изх. № 91-01-68/16.03.2012 г. на НОИ относно: Особености при заверяването на осигурителните книжки след определянето на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2011г.
pdf Указание Изх. № 91-01-47/23.02.2012 г. на НОИ относно: Заверяването на осигурителни книжки, във връзка с промяната на чл. 94 от Кодекса за социално осигуряване
pdf Указание на НОИ в сила от януари 2012г. относно: Прилагане на Закона за бюджета на ДОО за 2012 г. (обн. ДВ, бр. 100 от 20.12.2011 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с краткосрочните обезщетения и контролно-ревизионната дейност.
doc Становище Изх. № 20-00-328/22.12.2011г. на НАП относно: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20.12.2011 г.)
pdf Становище Изх. № 20-00-329/22.12.2011г. на НАП относно: Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2012г. (ДВ, бр. 99 от 26.12.2011г.)
link Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № 13 от 2000г. за прилагане на Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране (Обн. ДВ. бр.77 от 4 октомври 2011г.)
doc Указание Изх. № 91-01-216/29.08.2011г. на НОИ относно ЗИД на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ бр. 60 от 5 август 2011 г.) и осигуряването на членовете на избирателни комисии, образувани по реда на Изборния кодекс (обн. ДВ бр. 9 от 28 януари 2011 г.)
doc Становище Изх. № 20-00-217/12.08.2011г. на НАП относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 г.) във връзка с прилагане на международните споразумения в сферата на социалната сигурност, по които РБ е страна
doc Становище Изх. № 20-00-210/11.08.2011г. на НАП относно: Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО), обнародван в ДВ, бр. 60, от 05.08.2011 г.
doc Указание Изх. № 91-01-194/09.08.2011г. на НОИ относно Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /Обн. ДВ, бр. 60 от 5.08.2011г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
doc Указание Изх. № 91-01-191/09.08.2011г. на НОИ относно прилагане на § 4б от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
doc Указание Изх. № 91-01-190/09.08.2011г. на НОИ относно прилагането на § 21 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ, бр. 60 от 2011 г., в сила от 05.08.2011 г.
doc Указание Изх. № 91-01-165/08.07.2011г. на НОИ относно допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г.
doc Становище Изх. № 20-00-186/19.07.2011г. на НАП относно: задължителни осигурителни вноски за членовете на избирателни комисии във връзка с приемането на Изборен кодекс
link Инструкция № 1 от 20 май 2011г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (Обн. ДВ. бр.44 от 10 юни 2011г., отм. ДВ. бр.18 от 10 Март 2015г.)
doc Указание Изх. № 91-01-142/10.06.2011г. на НОИ относно прилагането на Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка “Болничен лист за временна неработоспособност” НОИ.МЗ № 606
doc Указание Изх. № 91-01-141/08.06.2011г. на НОИ относно приложения по образец № 9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2011 г.
pdf Указание Изх. № 24-00-3/30.03.2011г. на НАП относно изменения и допълнения на Наредба за обществено осигуряване на саноосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".
pdf Указание Изх. № УК-2/23.03.2011г. на МФ относно прилагането на чл. 44, ал.4 и ал.5, чл. 45, ал.4 и чл. 65, ал.11 от ЗДДФЛ за определянето и внасянето на авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, в сила от 01.01.2011г.
doc Указание Изх. № 91-01-83/19.03.2011г. на НОИ относно промени в Кодекса за социално осигуряване, в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, в сила от 1 януари 2011 г.
doc Указание Изх. № 91-01-71/02.03.2011г. на НОИ относно прилагане на § 4а от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване
doc Указание Изх. № 20-00-45/11.02.2011г. на НАП относно постъпилите множество запитвания свързани с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица и Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда, направени с наредбите за изменение и допълнение на цитираните наредби, обнародвани съответно ДВ. бр. 6 от 18 Януари 2011г. и ДВ. бр. 1 от 4 януари 2011г. на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите
doc Указание Изх. № 20-00-31/27.01.2011г. относно Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.), Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.) и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.)
doc Указание Изх. № 91-01-23/18.01.2011г. на НОИ относно промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
doc Указание Изх. № 91-01-8/06.01.2011г. на НОИ относно разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /Обн. ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г./ и на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване /Обн. ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г, в сила от 1.01.2011 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се за задължителното пенсионно осигуряване
doc Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" за 2011г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 3 за 2011г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2011г.
doc Указание Изх. № 91-01-321/30.12.2010г. на НОИ относно промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване /обн., ДВ, бр. 98 от 14.12.2010 г./ и в Кодекса за социално осигуряване /обн., ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г./, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)
doc Указание Изх. № 91-01-240/28.09.2010г. на НОИ относно възникнали въпроси по промените в Кодекса за социално осигуряване, обн. в ДВ бр. 49, 58, и 59.
doc Указание Изх. № 91-01-194/14.07.2010г. на НОИ относно изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, свързани с изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от държавното обществено осигуряване
doc Указание Изх. № 91-01-161/19.05.2010г. на НОИ относно промени в Кодекса за социално осигуряване, касаещи определението за “осигурено лице” във връзка с правото за изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
doc Указание Изх. № 91-01-157/12.05.2010г. на НОИ относно попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица
doc Указание Изх. № 91-01-117/08.04.2010г. на НОИ относно промени в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
doc Указание Изх. № 91-01-15/11.01.2010г. на НОИ относно измененията в Кодекса за социално осигуряване относно правото и размера на паричните обезщетения, направени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), в сила от 01.01.2010 г.
pdf Указание на НАП относно допълнение към Указание Изх. № 24-00-7/25.02.2010г. относно дължими осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
doc Указание Изх. № 91-01-77/26.02.2010г. на НОИ относно определяне на окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2009 г.
doc Указание Изх. № 91-01-67/16.02.2010г. на НОИ относно изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
pdf Указание Изх. № 24-00-7/25.02.2010г. на НАП относно дължими осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО) върху неначислени възнаграждения за лицата, упражняващи трудова дейност по чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО)
doc Указание Изх. № 24-00-3/15.01.2010г. на НАП относно изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина; Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски; Наредбата за осигурителните каси и Наредбата за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”
pdf Указание Изх. № 24-00-2/13.01.2010г. на НАП относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и самоосигуряващите се лица, направени с наредба за изменение и допълнение на същата наредба, обнародвана в ДВ, бр. 1 от 5 януари 2010г.
doc Указание Изх. № 24-00-1/07.01.2010г. на НАП относно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса /ЗБНЗОК/ за 2010 г. (ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г.), Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване /ЗИД на ЗЗО/ (ДВ, бр. 101 от 18.12.2009 г.) и § 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване /ПЗР на ЗБДОО/ за 2010 г.
doc Указания за попълване на декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" за 2010г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2010г.
doc Указание на НАП относно прилагането на осигурителното законодателство (ЗБНЗОК, ЗЗО, ЗБДОО) за 2010г.
pdf Указание Изх. № 24-00-11/30.12.2009г. на НАП относно прилагането на Закона за бюджета на държавно обществено осигуряване за 2010г. (ДВ бр. 99 от 15 декември 2009г.)
doc Указание Изх. № 91-01-163/21.07.2009г. на НОИ относно задължителните предписания за корекция на Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”, давани на основание чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО
doc Указание Изх. № 91-01-186/06.08.2009г. на НОИ относно попълване на данни в декларация обр. №1 “Данни за осигуреното лице” за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време.
doc Указание Изх. № 91-01-296/17.11.2009г. на НОИ относно допълнение на указанията, дадени с писмо № 91-01-180 от 31.07.2009 г. за зачитане на осигурителен стаж по § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО във връзка с чл. 76, буква "е" от отм. ППЗП.
doc Указание Изх. № 91-01-324/10.12.2009г. на НОИ относно изменения и допълнения в чл. 98, ал. 7-10 от Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.
doc Указание Изх.№ 91-01-180/31.07.2009 г. на НОИ относно допълнение на указанията, дадени с т. 1 на писмо № 91-01-16/14.01.2005 г. на ГД “Пенсии” при НОИ в частта, отнасяща се за зачитане на осигурителен стаж съгласно § 9, ал. 1 от ПЗР на КСО, във връзка с чл. 76, буква “е” от отм. ППЗП по “взаимно споразумение”, на член от домакинството на член-кооператора
doc Указание Изх. № 91-01-71/24.03.09г. на НОИ относно измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС), направени с Постановление № 38 на Министерския съвет от 17 февруари 2009 г. (обн. ДВ, бр. 16/27.02.2009 г.), в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 7 и 20, които влизат в сила от 1 април 2009 г.
doc Указание Изх. № 91-01-66/16.03.2009г. на НОИ относно прилагането на Закона за уреждане на някои трудови и осигурителни права на български граждани (ЗУНТОПБГ)
doc Указание Изх. № 91-01-54/04.03.09г. на НОИ относно изменение и допълнение на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина
pdf Указание № 91-00-72/23.02.2009г. на НАП относно измененията и допълненията в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, обнародвани в ДВ. бр.12 от 13 февруари 2009г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" - за 2009г.
doc Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2009г.
doc Указание Изх. № 91-01-18/22.01.2009г. на НОИ относно разпоредбите на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. /Обн. ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г./ и направените с него изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, отнасящи се до задължителното пенсионно осигуряване, и измененията и допълненията в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, направени с Постановление № 321 на Министерския съвет от 19 декември 2008 г. (Обн. ДВ, бр. 1 от 06.01.2009 г.)
pdf Указание Изх. № 24-00-3/22.01.2009г. на НАП относно измененията и допълненията за 2009г. в Нареда № Н-8 от 2005г. и Наредба № 5, обнародвани съответно ДВ. бр. 3 от 13 януари 2009г. и ДВ. бр. 1 от 06 януари 2009г.
doc Указание Изх. № 91-01-123/23.05.2008г. на НОИ относно извършването на проверки на данните, подадени на основание чл. 5, ал. 4 от КСО, във връзка с изплащането на паричните обезщетения на осигурените лица от средствата на държавното обществено осигуряване
doc Изх. № 24-00-9/01.02.2007г. - Указание на НАП относно реда за внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС" от 01.01.2007г.
link Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 20.04.2001г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност - oбн. ДВ бр. 99 от 08.12.2006г.
doc Изх. № ПК 25/1/ 23.07.2007 г. - Указания на МТСП по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата
link Изх. № 26-Т-30/20.02.2007 г. - Указание на НАП относно социалните разходи по договори за управление и контрол
link Изх. № 94-Д-36/19.02.2007 г. - Указание на НАП относно задължителни осигурителни вноски върху възнаграждения по договори за управление с управител и членовете на управителния съвет на адвокатско дружество, регистрирано по Закона за адвокатурата
doc Изх. № 24-00-9/01.02.2007 г. - Указание на НАП относно реда за внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС" от 01.01.2007 г.
link Изх. № 24-30-2/01.02.2007 г. - Указание на НАП относно данъчното облагане и задължително обществено осигуряване на адвокатите и адвокатските съдружия, регистрирани по реда на чл.58 от Закона за адвокатурата
link Изх. № 91-01-23/18.01.2007 г. - Указание на НОИ относно възникнали въпроси по правото на парични обезщетения за временна неработоспособност и майчинство от 1 януари 2007 г.
doc Изх. № 24-00-1/08.01.2007 г. - Указание на НАП относно Закона за бюджета на ДОО за 2007 г., измененията в КСО и ЗГВРС, Закона за бюджета на НЗОК за 2007 г. и измененията в в Закона за здравното осигуряване
link Изх. № 91-01-251/07.12.2006 г. - Указание относно прилагането на измененията и допълненията на Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност
link Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност
link Инструкция № 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
doc Указание Изх.№ 24-00-2/12.01.2009г. на НАП относно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009г. Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009г. и Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г.
xls Приложение № 1 към Указание Изх.№ 24-00-2/12.01.2009г. за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, ЗО и УПФ по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2009г.
doc Приложение № 2 към Указание Изх.№ 24-00-2/12.01.2009г. - Пример във връзка с изменението на чл. 6, ал. 8 от КСО
doc Указание Изх. № 91-01-274/23.12.2008г. на НОИ относно промените, свързани с правото и размера на паричните обезщетения за майчинство от 1 януари 2009г.
pdf Указание 03-2006 съставяне на платежни документи
doc Указание Изх. № 91-01-273/23.12.2008г. на НОИ относно промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения за безработица (ПОБ)
doc Изх. № 91-01-76/12.03.2005 г. - Указание относно промените в ЗЗО - здравно осигуряване при работа без трудово правоотношение и при неплатен отпуск