Счетоводни стандарти
link Постановление № 46 от 21.03.2005 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти
link Национални счетоводни стандарти - общи разпоредби
link СС № 1 - Представяне на финансови отчети
link СС № 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
link СС № 4 - Отчитане на амортизациите
link СС № 7 - Отчети за паричните потоци
link СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
link СС № 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
link СС № 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
link СС № 11 - Договори за строителство
link СС № 12 - Данъци от печалбата
link СС № 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
link СС № 16 - Дълготрайни материални активи
link СС № 17 - Лизинг
link СС № 18 - Приходи
link СС № 19 - Доходи на персонала
link СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
link СС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
link СС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации
link СС № 24 - Оповестяване на свързани лица
link СС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
link СС № 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
link СС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
link СС № 32 - Финансови инструменти
link СС № 33 - Доходи на акция - отменен
link СС № 34 - Междинно счетоводно отчитане
link СС № 35 - Преустановявани дейности - отменен
link СС № 36- Обезценка на активи
link СС № 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
link СС № 38 - Нематериални активи
link СС № 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
link СС № 41 - Селско стопанство
link СС № 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти