Политика за поверителност

Въведение

Уеб сайтовете www.msoft-bg.com и www.msoft.bg предоставят възможност за изтегляне на програмните продукти „СТИЛ“ и „Lease Manager“, както и за издаване на фактури при закупуването им или при извършването на различни услуги свързани с тяхната поддръжка. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителя – физическо лице, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на покупка на програмните продукти от уеб сайтовете www.msoft-bg.com и www.msoft.bg

Видове лични данни, които „ЕМСОФТ“ ЕООД обработва

Когато направите регистрация на сайта www.msoft-bg.com и www.msoft.bg, „ЕМСОФТ“ ЕООД събира следната информация за Вас:
1. Име
2. Адрес
3. Телефон за обратна връзка
4. Потребителско име за вход на сайта
5. Електронна поща (e-mail)
6. IP адрес

С каква цел „ЕМСОФТ“ ЕООД обработва личните данни

1. Личните данни се събират с основна цел за закупуване и предоставяне на потребителите на програмни продукти „СТИЛ“ и „Lease Manager“.
2. За проверка на направените от потребителите поръчки и плащания.
3. Издаване на фактура, съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването е необходимо по закон или изрично се изисква от потребителя.
4. За изпращане на напомнящи електронни съобщения за плащания, издадени фактури, нови версии на програмни продукти „СТИЛ“ и „Lease Manager“, както и за обратна връзка.
5. За връзка с потребителите при възникнал казус по закупените от тях програмни продукти „СТИЛ“ и „Lease Manager“.

Споделяне на Вашите лични данни с други лица

„ЕМСОФТ“ ЕООД не споделя и не предоставя събраните лични данни с други лица.

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

„ЕМСОФТ“ ЕООД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране.

Как защитаваме вашите лични данни?

За достъп до уеб сайтовете www.msoft-bg.com и www.msoft.bg се използва надежден 256 битов SSL сертификат гарантиращ сигурност на връзката.
С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на клиенти, „ЕМСОФТ“ ЕООД съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп, като допълнително се използват различни методи за криптиране на данните и ограничаване на достъпа до базата данни с тях.

Вашите права във връзка с личните данни на физическите лица

Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:

По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които „ЕМСОФТ“ ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин.

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

1. При отпадане на необходимостта от обработка;
2. При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
3. При установена незаконосъобразна обработка на данни;
4. При законово задължение за изтриване на данните.

Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

1. се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им;
2. обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, то поиска тяхното ограничено обработване;
3. съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето;
4. е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни.

Право на преносимост на данните:

Личните данни се предоставят директно на субекта им.

Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес:

Субекта на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни. „ЕМСОФТ“ ЕООД няма да продължи да обработва личните му данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от „ЕМСОФТ“ ЕООД незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес:

Комисията за защита на лични данни
София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Право на оттегляне на предоставеното съгласие.

Правото може да упражните директно в офиса на „ЕМСОФТ“ ЕООД или по електронен път на office@msoft.bg.

Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

Право на отказ от уведомителни съобщения.

Ако не желаете повече да получавате уведомителни имейли, можете да се отпишете, като щракнете върху бутона за отписване в долния край на всеки уведомителен имейл, който получавате от нас.

Отказ от уведомителни имейли може да направите и от Вашият профил на сайта, в секцията „Регистрационни данни“.

Как да се свържете с нас?

Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност или начина, по който „ЕМСОФТ“ ЕООД използва личните Ви данни, моля, свържете се с нас на office@msoft.bg или на посочените по-долу телефони за връзка.

ЕмСофт ЕООД , ЕИК 131459561
гp. Coфия 1429, бул. Черни връх 33, ет.3, ап.7
Телефон: 0700 12 600
02 954 97 01; 02 954 97 14; 02 952 18 13
e-mail: office@msoft.bg
Интернет страница: www.msoft-bg.com и www.msoft.bg