Указания за 2008 г.
     Внимание! За да продължите работа с ПП СТИЛ от месец Януари 2008 г., трябва задължително да актуализирате програмата с най-новата версия за 2008 г. и след това да направите следното:
За всяка фирма, за която е активиран м. Януари 2008 г., щракнете върху меню "Процедури/Преизчисление на фишове". Маркирайте т.2 от секцията "Вземи в предвид..." . Щракнете върху бутона "Преизчисли". След като завърши процедурата, заплатите на всички служители от избраната фирма ще бъдат актуални към промените за 2008 г. (проценти за социално и здравно осигуряване, минимални осигурителни доходи, ДОД, МРЗ и т.н.).
     Това е всичко, което трябва да се направи във връзка с промените от 2008 г. Следва списък на настройките в ПП СТИЛ, които актуализиращата програма извършва автоматично.
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ
(виж меню Настройки/Социални осигуровки/Проценти по месеци)
код 01 - Работници и служители, работещи при условията на 3-та категория труд
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 13.200  8.800  22.000  10.200  6.800  17.000 
 фонд "ОЗМ" 2.100  1.400  3.500  2.100  1.400  3.500 
 фонд "ТЗПБ" да 550149 да 550149
 фонд "Безработица" 0.600  0.400  1.000  0.600  0.400  1.000 
 общо за ф-вете на ДОО 15.900  10.600  26.500  550101 12.900  8.600  21.500  550131
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС" да 570910 да 570910
код 02 - Работници и служители, работещи при условията на 1-ва категория труд
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 16.200  8.800  25.000  13.200  6.800  20.000 
 фонд "ОЗМ" 2.100  1.400  3.500  2.100  1.400  3.500 
 фонд "ТЗПБ" да 550149 да 550149
 фонд "Безработица" 0.600  0.400  1.000  0.600  0.400  1.000 
 общо за ф-вете на ДОО 18.900  10.600  29.500  550102 15.900  8.600  24.500  550132
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ 12.000  12.000  580120 12.000  12.000  580120
 фонд "ГВРС" да 570910 да 570910
код 03 - Работници и служители, работещи при условията на 2-ра категория труд
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 16.200  8.800  25.000  13.200  6.800  20.000 
 фонд "ОЗМ" 2.100  1.400  3.500  2.100  1.400  3.500 
 фонд "ТЗПБ" да 550149 да 550149
 фонд "Безработица" 0.600  0.400  1.000  0.600  0.400  1.000 
 общо за ф-вете на ДОО 18.900  10.600  29.500  550102 15.900  8.600  24.500  550132
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ 7.000  7.000  580121 7.000  7.000  580121
 фонд "ГВРС" да 570910 да 570910
код 08 - Лица с учителски трудов стаж
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 13.200  8.800  22.000  10.200  6.800  17.000 
 фонд "ОЗМ" 2.100  1.400  3.500  2.100  1.400  3.500 
 фонд "ТЗПБ" да 550149 да 550149
 фонд "Безработица" 0.600  0.400  1.000  0.600  0.400  1.000 
 общо за ф-вете на ДОО 15.900  10.600  26.500  550101 12.900  8.600  21.500  550131
 Учителски ПФ 4.300  4.300  591008 4.300  4.300  591008
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС" да 570910 да 570910
код 10 - Изпълнители по договори за управление и контрол
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 13.200  8.800  22.000  10.200  6.800  17.000 
 фонд "ОЗМ" 2.100  1.400  3.500  2.100  1.400  3.500 
 фонд "ТЗПБ" да 550149 да 550149
 фонд "Безработица" 0.600  0.400  1.000  0.600  0.400  1.000 
 общо за ф-вете на ДОО 15.900  10.600  26.500  550101 12.900  8.600  21.500  550131
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС"
код 11 - Осигурени само за трудова злополука и професионална болест
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 13.200  8.800  22.000  10.200  6.800  17.000 
 фонд "ОЗМ"
 фонд "ТЗПБ" да 550149 да 550149
 фонд "Безработица"
 общо за ф-вете на ДОО 13.200  8.800  22.000  550108 10.200  6.800  17.000  550138
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС" да 570910 да 570910
код 12 - Самоосигуряващи се лица
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 22.000  223.000  17.000  17.000 
 фонд "ОЗМ"
 фонд "ТЗПБ"
 фонд "Безработица"
 общо за ф-вете на ДОО 22.000  22.000  550402 17.000  17.000  550442
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 5.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС"
код 12 - Самоосигуряващи се лица, осигурени за всички социални рискове
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 22.000  22.000  17.000  17.000 
 фонд "ОЗМ" 3.500  3.500  3.500  3.500 
 фонд "ТЗПБ"
 фонд "Безработица"
 общо за ф-вете на ДОО 25.500  25.500  550401 20.500  20.500  550441
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 5.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС"
код 14 - Работещи без трудови правоотношения
за лица, родени пр.60 г. за лица, родени сл.60 г.
 вноска р-л р-к общ % код р-л р-к общ % код
 фонд "Пенсии" 13.200  8.800  22.000  10.200  6.800  17.000 
 фонд "ОЗМ"
 фонд "ТЗПБ"
 фонд "Безработица"
 общо за ф-вете на ДОО 13.200  8.800  22.000  550110 10.200  6.800  17.000  550140
 Учителски ПФ
 ДЗПО в УПФ 3.000  2.000  5.000  580123
 ДЗПО в ППФ
 фонд "ГВРС"
Забележки:
 -  вноските за фонд "ТЗПБ" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ТЗПБ", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от кода на икономическа дейност на фирмата;
 -  вноските за фонд "ГВРС" се определят автоматично от програмата в зависимост от това, дали за съответния вид социално осигуряване е маркиран фонд "ГВРС", като ако това е така, процентът на вноската се определя в зависимост от календарната година, в която се извършва изчислението;
 -  минималните осигурителни доходи се определят автоматично от програмата в зависимост от кода по НКПД на длъжността на дадено лице и кода на икономическа дейност на фирмата, в която то се намира.
» ВНОСКИ В ПРОЦЕНТИ ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
(виж меню Настройки/Здравни осигуровки/Проценти по месеци)
код 30 - Лица, наети по трудово правоотношение
вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя) вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се
 вноска  процент код  вноска  процент код
 в/у осигурителен доход 3.600  560101  в/у осигурителен доход 2.400  560200
 в/у врем. неработоспoсобност 3.600  560104  в/у врем. неработоспoсобност
 в/у неплатен отпуск 6.000  560109  в/у неплатен отпуск 6.000  560109
код 31 - Лица, работещи без трудово правоотношение
вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя) вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се
 вноска  процент код  вноска  процент код
 в/у осигурителен доход 3.600  560407  в/у осигурителен доход 2.400  560406
 в/у врем. неработоспoсобност  в/у врем. неработоспoсобност
 в/у неплатен отпуск  в/у неплатен отпуск
код 35 - Самоосигуряващи се лица
вноски в проценти за сметка на осигурителя (работодателя) вноски в проценти за сметка на осигуреното лице/самоосигуряващия се
 вноска  процент код  вноска  процент код
 в/у осигурителен доход  в/у осигурителен доход 6.000  560402
 в/у врем. неработоспoсобност  в/у врем. неработоспoсобност 3.600  560104
 в/у неплатен отпуск  в/у неплатен отпуск
» ДРУГИ ДАННИ ПО МЕСЕЦИ
(виж меню Настройки/МРЗ, МОД ...)
 -  минимална работна заплата: 220.00 лв.
 -  обезщетение за гледане на малко дете: 220.00 лв.
 -  минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се лица: 240.00 лв.
 -  максимален осигурителен доход: 2 000.00 лв.