Как да започнем - Добавяне на нова фирма
Добавяне на нова фирма:

След стартиране на програмата се появява форма Фирми. Първоначално в системата няма въведени фирми. За да добавите фирма, натиснете бутона или щракнете с десния бутон на мишката върху таблица Фирми и от появилото се контекстно меню изберете Добави.

Зарежда се форма Фирма, в която се въвеждат данните за новата фирма:

* за да разгледате папките, щракнете върху тях

Препоръчително е да попълните всички полета в тази форма, тъй като информация за фирмата се използва на много места в програмата. Обърнете особено внимание на полето Стартов месец, което определя месеца, от който се започва работа с фирмата. Това поле се попълва еднократно и в последствие се променя автоматично след преминаване в следващ месец (Работен месец). Данните в тази форма са групирани в следните папки:

  • Адрес (по регистрация и за кореспонденция) - информацията от тази папка се използва при печат на придружителни писма, трудови договори и други документи. Тук се въвеждат данни за ТД на НАП, които са необходими при печат на платежни нареждания за плащане на данъци по ЗДДФЛ;
  • Длъжностни лица, подписи - данните от тази папка се използват при печат на справки и документи;
  • Банкови сметки - информацията от тази папка е необходима при печат на платежни документи;
  • Номератори - в тази папка се задават изискванията за номериране на трудови договори, допълнителни споразумения, заявления за отпуск, заповеди за отпуск, болнични, заповеди за прекратяване, граждански договори и сметки за изплатени суми;
  • Настройки - в тази папка можете да направите настройка на процентите извънреден труд, метода на изчисляване на фиша при сумирано отчитане, метода на приравняване на нощният труд и др.

След като приключите с въвеждането на информацията, натиснете бутона Запис и след това Изход. Фирмата се добавя като нов запис в таблица Фирми. Ако желаете в последствие да изтриете или промените данните за фирмата, маркирайте фирмата и натиснете бутона , за да редактирате данните или бутона , за да изтриете фирмата.

За да започнете работа с фирмата, щракнете два пъти с мишката върху записа за нея или я маркирайте и натиснете бутона . Ще се отвори Основната форма на програмата, от която се въвежда информация за отделите, длъжностите и наетите лица.

Виж още:
Основна форма на програмата