Как да започнем - Обезщетение при съкращаване
Добавяне на обезщетение при съкращаване по чл.222 ал.1 от КТ

Стъпките за добавяне на обезщетение, са следните:

  • добавяне на документ "Обезщетение при съкращаване";
  • добавяне на фиш(ове) към обезщетението;
  • добавяне на фиш(ове) към обезщетението в по-късен месец.

Декларация обр.1 за лицата получаващи обезщетение при съкращаване се подава с вид социално осигурен 27. Поради това се налага добавянето на друг фиш за лицето (различен от фиша по трудовият договор), в който трябва да се избере вид социално осигурен "27 - (пр 60/сл 60) Лица получ. парично обезщет. по чл.222 ал.1". Този втори фиш се добавя към документа "Обезщетение при съкращаване".

Добавяне на документ "Обезщетение при съкращаване"

За да добавите "Обезщетение при съкращаване", трябва да имате добавена "Заповед за прекратяване". В случай че имате такава, маркирайте трудовият договор на лицето и щракнете с десен бутон в таблица Договори. От контекстното меню изберете Добави > Обезщетение при съкращаване.

Зарежда се следната форма:

Програмата автоматично изчислява периода на обезщетението. Натиснете бутона Запис, за да добавите документа "Обезщетение при съкращаване".

Добавяне на фиш(ове) към обезщетението

За да добавите фиш към обезщетението, щракнете с десен бутон в таблица Фишове и изберете добави от контекстното меню. Обърнете внимание на полето вид социално осигурен във форма Фиш за обезщетение след съкращаване, в което трябва да е избран "27 - (пр 60/сл 60) Лица получ. парично обезщет. по чл.222 ал.1" (вж. снимката по-долу). Ако обезщетението обхваща два месеца, то тогава след активирането на следващия месец, програмата ще добави автоматично и вторият фиш на обезщетението.

За да бъдат добавени автоматично и съответните разплащателни пера, трябва да имате създаден шаблон за обезщетение по чл.222 ал.1. Шаблонът може да бъде избран от поле Шаблон за генериране на разплащателни пера към фиша, а в случай че нямате създаден, може да го създадете от меню Настройки > Работни заплати > Шаблони за генериране на фишове (вж. шаблоните). Ако нямате създаден шаблон оставете полето Шаблон за генериране на разплащателни пера към фиша празно. В този случай ще трябва да добавите необходимите разплащателни пера ръчно!

В таблица Начисления трябва да добавите перо за обезщетението, а в таблица Удръжки съответно ДОД, ДОО и ДЗПО (в случай че лицето е родено след 31.12.1959г.)

В случай че желаете разплащателното перо за сумата на обезщетението да се изчислява автоматично и нямата създадено такова, може да го добавите от меню Настройки > Работни заплати > Разплащателни пера, като изберете за алгоритъм Обезщетение при съкращаване (вж. настройката на перото).

Добавяне на фиш(ове) към обезщетението в по-късен месец

В случай че трябва да добавите обезщетение за месец, който вече е приключен и промените трябва да се отразят в текущия месец, отнасяйки се за предходен месец, то тогава трябва да направите следното:

  • Добавете фиш за предходният месец, но не добавяйте нищо в таблица Начисления. В таблица Удръжки разплащателните пера за осигуровките трябва да останат със стойност 0, но не трябва да ги изтривате.
  • Добавете фиша за текущият месец, след това добавете в таблица Начисления перо за обезщетението (с алгоритъм Обезщетение при съкращаване, за да). Добавете в таблица Начисления и разплащателно перо със сумата на обезщетението за предходния месец. Разплащателното перо със сумата за минал месец трябва да е с алгоритъм Фиксирана сума за минал месец (вж. настройката на перото), за да можете да въведете месец за който се отнася. В този случай във фиша на лицето за текущият месец, в таблица Начисления ще фигурират две разплащателни пера - едното със сумата за текущият месец, а другото със сумата за миналият месец.

Най-лесният начин за изчисляване сумата на обезщетението за минал месец е като добавите разплащателно перо за обезщетение (перото с алгоритъм Обезщетение при съкращаване) в миналият месец. Запишете изчислената сума, след което го изтрийте, за да занулите фиша. Тази сума може да я въведете в текущият месец, в перото отнасящо се за миналият месец.

Виж още:
Добавяне на сметка за изплатени суми