Как да започнем - Добавяне на договори
Добавяне на нов договор

За да добавите нов договор, щракнете с десен бутон на мишката върху таблица Договори на Основната форма, от появилото се контекстно меню изберете Добави и съответно желания тип договор. Може да добавите следните документи:

 • Трудов договор (договор за управление и контрол;
 • Допълнително споразумение;
 • Заповед за прекратяване;
 • Обезщетение при съкращаване;
 • Граждански договор;
 • Самоосигуряващ се.
Таблица Договори и документи
Трудов договор
Трудов договор

Обърнете внимание на следните полета от тази форма - полетата Номер, Oт дата, Основание от КТ и Основна заплата се използват при попълване на Уведомления по чл. 62 за НАП (ако е поставена отметка в полето Подава се Уведомление по чл.62). Полетата Платен годишен отпуск и Неизползван отпуск от минали години се използват при изчисляване на платен отпуск. Полето Изчисляване, касаещо платения годишен отпуск се активира от меню Системни настройки > Общи настройки > Договори > Трудови договори  и служи за определяне базата на платения годишен отпуск за служителите в държавната администрация.

Трудов договор се използва и за добавянето на договор за управление и контрол (ДУК). При него трябва да изберете във фиша на лицето, поле вид социално осигурен 10 - (пр 60/сл 60) За изпълн.по дог. за упр.и контрол и в поле вид здравно осигурен 30 - Лица наети по трудови правоотношения (вж. фиш за ДУК).

Махането на отметката пред полето Подава се Уведомление по чл.62, за вече подадено и маркирано като прието уведомление, ще генерира заличаващ запис за него.

Допълнително споразумение
Допълнително споразумение

Допълнително споразумение може да бъде въведено, само към вече създаден трудов договор.

Обърнете внимание на следните полета от тази форма - полетата Длъжност, Основание от КТ и Срок на договора (при срочен договор), водят до създаване на Уведомления по чл. 62 за НАП (ако е поставена отметка в полето Подава се Уведомление по чл.62). Полетата В сила от/до, Длъжност и Основна заплата се използват във Фишовете за заплати, при формиране на месечните възнаграждения.

Махането на отметката пред полето Подава се Уведомление по чл.62, за вече подадено и маркирано като прието уведомление, ще генерира заличаващ запис за него.

Заповед за прекратяване
Заповед за прекратяване

Заповед за прекратяване може да бъде добавена, само към вече създаден трудов договор.

Обърнете внимание на следните полета от тази форма - поле Oт дата се използва във Фишовете за заплати, при формиране на месечните възнаграждения. Полето В сила от се използва при попълване на Уведомления по чл. 62 за НАП (ако е поставена отметка в полето Подава се Уведомление по чл.62) .

Махането на отметката пред полето Подава се Уведомление по чл.62, за вече подадено и маркирано като прието уведомление, ще генерира заличаващ запис за него.

Обезщетение при съкращаване
Обезщетение при съкращаване

Обезщетение при съкращаване може да бъде добавено, само към вече създадена заповед за прекратяване.

Обърнете внимание на следните полета от тази форма - полета Oт дата/До дата се използват във Фишовете за заплати, при формиране на фиша за обезщетението. След като добавите документа Обезщетение при съкращаване, трябва да добавите фиш към него. За да направите това маркирайте документа Обезщетение при съкращаване от таблица Договори и след това в таблица Фишове (трябва да е празна) щракнете с десен бутон и изберете Добави (за да добавите фиш с обезщетение). В полето Социално осигурен на фиша изберете код 27, за здравно осигуряване оставете празно и за шаблон изберете чл.222, ал.1. Натиснете бутона Запис и Изход след това, при което се добавя фиш за обезщетението. Обърнете внимание, че фиша за обезщетението е отделен от фиша за трудовия договор и за да се покаже, трябва да маркирате документа Обезщетение при съкращаване, а фиша към трудовия договор се показва, след като маркирате трудовият договор! За повече информация вж. Обезщетение по чл.222 ал.1 от КТ.

Граждански договор
Граждански договор

Обърнете внимание на следните полета от тази форма - необходимо е да попълните полетата Договор №, От дата, Позиция и Вид доход (необходимо е за Справката по чл.73 от ЗДДФЛ) от тази форма.

Самоосигуряващ се
Самоосигуряващ се

Обърнете внимание на следните полета от тази форма - необходимо е да попълните полетата От дата и Длъжност от тази форма. При добавянето на първия фиш за самоосигуряващият се, в полето Социално осигурен и Здравно осигурен на Фиша трябва да изберете съответният вид осигурен.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ПРИ ПОДАВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЯ, СЪГЛ. НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 5 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА:

 1. Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление, освен коригираните се попълват и всички останали данни от подаденото преди това уведомление. Коригиращи данни не се подават при промяна на следните полета, за което се подава първо уведомление с код за заличаване и след това ново уведомление с редовни данни:
  • При промяна типа на документа:
   0 - договор, действащ към 01.01.2003 г.;
   1 - договор, сключен след 01.01.2003 г.;
   2 - допълнително споразумение, сключено след 01.01.2003 г.;
   3 - прекратяване след 01.01.2003 г. на регистриран договор.
  • При промяна кода на работодатела - ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговец, служебен номер издаден от НАП;
  • При пормяна на ЕГН или сл.номер, издаден от НАП на наетото лице;
  • При пормяна основанието на договора;
  • При промяна датата на сключване.
 2. Уведомление за допълнително споразумение се подава само когато има:
  • промяна в срока на договора - в този случай се попълват следните полета:
   - (т.3) Код на работодател;
   - (т.4) ЕГН или сл.номер;
   - (т.8) Основание на договора;
   - (т.10) Дата на сключване;
   - (т.12) Срок на договора.
  • промяна в длъжността на лицето - в този случай се попълват следните полета:
   - (т.3) Код на работодател;
   - (т.4) ЕГН или сл.номер;
   - (т.8) Основание на договора;
   - (т.10) Дата на сключване;
   - (т.13) Длъжностно наименование;
   - (т.14) Код по НКПД.
   - (т.15) Икономическа дейност, в която е заето лицето;
   - (т.16) Код по КИД (2008).

Съгласно Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:
1. в тридневен срок от:
а) сключване на трудовия договор;
б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;
в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;
2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

Виж още:
Добавяне на фишове