Как да започнем - Печат на справки и документи
Справки и документи, отнасящи се за цялата фирма:

Справките отнасящи се за служителите в цялата фирма или в конкретно звено могат да бъдат отпечатани от меню Печат, като изберете съответната подкатегория.

Справките от категории Личен състав, Работни заплати и Граждански договори на меню Печат могат да бъдат отпечатани и с помощта на следните бутоните:

Личен състав

 • Щатно разписание - показва щатното разписание към избран месец;
 • Заявления за ползване на отпуск - показва подадените заявления за отпуск за определен период;
 • Заповеди за разрешаване на отпуск - показва издадените заповеди за разрешаване на отпуск за определен период;
 • Регистър на болничните листове - показва регистъра на въведените болнични листове за избран период;
 • Неизползвани дни отпуск по години - справката показва неизползвани дни платен отпуск по години;
 • Потребителски справки по длъжности - потребителските справки по длъжности се дефинират от Вас. Когато имате нужда от справка, която не съществува в системата, Вие можете да извлечете нужната Ви информация, като създадете потребителска справка (виж: меню Настройки > Потребителски справки);
 • Потребителски справки по наети лица - потребителските справки по наети лица се дефинират от Вас. Когато имате нужда от справка, която не съществува в системата, Вие можете да извлечете нужната Ви информация, като създадете потребителска справка (виж: меню Настройки > Потребителски справки).

Работни заплати

 • Печат на фишове - групов печат на фишове за заплати за избран месец;
 • Присъствена форма - печат на присъствената форма за избран месец;
 • Ведомост за заплати - ведомост за заплати за избран месец;
 • Рекапитулация - обща рекапитулация за избран месец;
 • Рекапитулация по пера - рекапитулация по пера за избран месец;
 • Рекапитулация по фондове - рекапитулация по фондове за избран месец;
 • Начислени суми по пера - справката показва начислените суми по избрано разплащателно перо за период;
 • Удържани суми по пера - справката показва удържаните суми по избрано разплащателно перо за период;
 • Отсъствия за период по пера - справката показва отсъствията (отпуски, болнични и др.) за избран период;
 • Проценти за прослужено време - справката показва процентите за клас прослужено време и трудовия стаж към работния (текущия) месец. С тази справка могат да бъдат показани и само променените проценти за клас за работния месец;
 • Неизползвани дни платен отпуск по години - справката показва неизползвани дни платен отпуск по години;
 • Консолидация на неизползван отпуск от минали години - справката показва всички лица, които са използвали платен отпуск от минали години в зададения период. За всяко от лицата се показва разликата между начислената и провизираната сума за ползвания платен отпуск, както и съответните осигуровки върху тази разлика;
 • Провизиране на неизползван платен годишен отпуск - справката показва всички лица, които имат неизползван платен годишен отпуск за предходната година (ако работният месец е декември - за текущата година). Освен неизползваните дни платен отпуск, справката показва (изчислява) и съответните суми, които биха се изплатили при ползване на тези дни отпуск;
 • Потребителски справки по фишове - потребителските справки за работни заплати се дефинират от Вас. Когато имате нужда от справка, която не съществува в системата, Вие можете да извлечете нужната Ви информация, като създадете потребителска справка (виж: меню Настройки > Потребителски справки).

Граждански договори

 • Сметки за изплатени суми - справка за изплатените суми по сметки за избран период;
 • Суми по задачи - Справка за изплатените суми по задачи за изпълнение в Гражданските договори за период;
 • Вноски за сметка на изпълнителя - справка за дължимите осигуровки от изпълнителя по граждански договори;
 • Вноски за сметка на възложителя - справка за дължимите осигуровки от възложителя по граждански договори;
 • Служебни бележки по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ - групов печат на служебни бележки;
 • Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ - печат на хартиен носител , както и запис на магнитен носител на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, при което се извършва проверка за коректността на данните. Печат на Приемопредавателен протокол към тази справка;
 • Потребителски справки по сметки - потребителските справки по сметки за изплатени суми се дефинират от Вас. Когато имате нужда от справка, която не съществува в системата, Вие можете да извлечете нужната Ви информация, като създадете потребителска справка (виж: меню Настройки > Потребителски справки).
Справки и документи за конкретно лице:

Този бутон се намира в дясно от таблица Лица в Основната форма и служи за печат на документи и справки, касаещи избрано лице от таблицата. Бутонът е активен, само когато маркирате лице от таблица Лица. Документите и справките, които могат да бъдат отпечатани от този бутон, ще се отнасят за маркираното лице. За да изберете конкретен документ или справка, щракнете с мишката върху стрелката на бутона.

Справки и документи за договори:

Този бутон се намира в дясно от таблица Договори в Основната форма и служи за печат на документи и справки, касаещи договорите на лицата. Бутонът е активен, само когато маркирате конкретен договор от таблица Договори. Документите и справките, които могат да бъдат отпечатани от този бутон, ще се отнасят за маркирания договор. Могат да бъдат отпечатани следните видове справки, в зависимост от вида на маркирания договор:

Трудов договор

 • Трудов договор - печат на трудов договор;
 • Допълнително споразумение - печат на избрано допълнително споразумение. Отпечатването на този документ е възможно, само когато в таблица Договори и документи е избрано допълнително споразумение;
 • Заповед за прекратяване - печат на заповед за прекратяване. Отпечатването на този документ е възможно, само когато в Таблица Договори и документи е избрана заповед за прекратяване;
 • Заповед за изплащане на обезщетение - печат на заповед за изплащане на обезщетение. Отпечатването на този документ е възможно, само когато в таблица Договори и документи е избрано обезщетение при съкращаване;
 • Удостоверение за детски - с този документ се удостоверява полученото брутно трудово възнаграждение и получените обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство от лицето за период;
 • Удостоверение за получени доходи - с този документ се удостоверява полученото брутно трудово възнаграждение и получените обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство от лицето за период;
 • Удостоверение за изчисляване на обезщетения от НОИ - този документ удостоверява изплатените трудови възнаграждения и използваните отпуски за зададен период преди прекратяване на трудовия договор с лицето;
 • Служебна бележка по чл.45, ал.1 от ЗДДФЛ - служебната бележка се използва за удостоверяване пред друг работодател на получените доходи от трудови и/или приравнени към тях правоотношения, удържаните осигурителни вноски и удържания данък по ЗДДФЛ за една календарна година. Издава се от работодателя по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година;
 • Служебна бележка по чл.45, ал.2 от ЗДДФЛ - служебната бележка се издава когато трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината или когато лицето, което я издава, не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година;
 • Справка-декларация до ТП на НОИ (Обр. Б-4) - тази справка служи за удостоверяване на осигурителния доход преди прекратяване на правоотношението с лицето, с цел отпускане на парично обезщетение за безработица;
 • Удостоверение за пенсиониране обр.УП-2 - автоматично изготвяне и печат на Удостоверение за пенсиониране обр.УП-2 (експортира се в MS Word, откъдето може да бъде отпечатано);
 • Удостоверение за пенсиониране обр.УП-3 - автоматично изготвяне и печат на Удостоверение за пенсиониране обр.УП-3 (експортира се в MS Word, откъдето може да бъде отпечатано);
 • Печат на документ по шаблон - печат на избран документ или справка, които първо са добавени от форма Шаблони за печат на справки и документи. Ако имате нужда от потребителски шаблон за документ, който не е регистриран до момента в системата, можете да го създадете чрез интерфейс на Microsoft Word (виж: меню Настройки > Шаблони за документи).

Граждански договор

 • Граждански договор - печат на граждански договор;
 • Служебна бележка по чл.45, ал.4 за период - с този документ се удостоверява пред друг работодател получената сума по сметки за изплатени суми, удържаните осигурителни вноски и удържания данък по ЗДДФЛ за период;
 • Печат на документ по шаблон - печат на избран документ или справка, които първо са добавени от форма Шаблони за печат на справки и документи. Ако имате нужда от потребителски шаблон за документ, който не е регистриран до момента в системата, можете да го създадете чрез интерфейс на Microsoft Word (виж: меню Настройки > Шаблони за документи).
Печат на фишове и сметки за изплатени суми:

Фишове - този бутон се намира в дясно от таблица Работни заплати в Основната форма и служи за печат на фишове и документи, касаещи работната заплата на лицето. Бутонът е активен, само когато маркирате конкретен фиш от таблица Фишове. Документите и справките, които могат да бъдат отпечатани с този бутон, са следните:

 • Печат на фиш - печат на фиша на маркираното лице;
 • Печат на документ по шаблон - печат на избран документ или справка, които първо са добавени от форма Шаблони за печат на справки и документи. Ако имате нужда от потребителски шаблон за документ, който не е регистриран до момента в системата, можете да го създадете чрез интерфейс на Microsoft Word (виж: меню Настройки > Шаблони за документи).

Сметки за изплатени суми - този бутон се намира в дясно от таблица Работни заплати в Основната форма и служи за печат на сметки за изплатени суми и документи, касаещи граждански договор на избрано лице. Бутонът е активен, само когато маркирате конкретна сметка за изплатени суми от таблица Сметки за изплатени суми. Документите и справките, които могат да бъдат отпечатани с този бутон, са следните:

 • Сметки за изплатени суми - печат на сметката за изплатени суми;
 • Сметки за изплатени суми с декларация - печат на сметката за изплатени суми и декларация за осигурителния доход на лицето;
 • Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ - с тази служебна бележка се удостоверява пред друг работодател получената сума по сметки за изплатени суми, удържаните осигурителни вноски и удържания данък по ЗДДФЛ за период;
 • Печат на документ по шаблон - печат на избран документ или справка, които първо са добавени от форма Шаблони за печат на справки и документи. Ако имате нужда от потребителски шаблон за документ, който не е регистриран до момента в системата, можете да го създадете чрез интерфейс на Microsoft Word (виж: меню Настройки > Шаблони за документи).
Виж още:
Активиране на следващ месец