Как да започнем - Създаване структурата на фирмата
Структура на фирмата

Тази част от Основната форма показва структурата на фирмата. Това е прозорец, съдържащ звената (отделите) и длъжностите във фирмата. Kогато фирмата е нова за системата, в този прозорец се намират три папки – папка на фирмата (с името на фирмата), Неназначени и Приключени договори.

Структура на фирмата
Добавяне/изтриване/редакция на звена и длъжности
 • За да добавите звено (отдел) във вашата фирма, маркирайте папката на фирмата и щракнете с десен бутон на мишката върху нея. От появилото се контекстно меню изберете Добави > Звено.
 • За да добавите длъжност към едно звено или директно към папката на фирмата, маркирайте съответната папка и щракнете с десен бутон на мишката върху нея. От появилото се контекстно меню изберете Добави > Длъжност.
 • За да изтриете Звено или Длъжност, маркирайте съответната икона, щракнете с десен бутон на мишката и от появилото се контекстно меню изберете Изтрий.
 • За да промените позицията на Звено или Длъжност, маркирайте съответната икона, щракнете с десен бутон на мишката и от появилото се контекстно меню изберете Позиция.
 • За да преместите дадена длъжност (звено) в друга длъжност (звено), маркирайте длъжността (звеното), задръжте клавиша Shift натиснат и с влачене на мишката преместете длъжността (звеното) на желаното място като отпуснете след това клавиша Shift.
 • За да редактирате настройките на определена длъжност или звено, маркирайте съответната икона, щракнете с десен бутон на мишката и от появилото се контекстно меню изберете Редакция. Ще се заредят съответните описани по-долу форми.
  • Звено - формата служи за редактиране настройките на дадено звено. След като приключите с въвеждането на информация, натиснете бутона Запис и след това Изход. Промяната на наименованието се отразява в Структурата на фирмата.
   Звено
  • Длъжност - формата служи за редактиране настройките на конкретна длъжност от структурата на фирмата.
   Длъжност

   Обърнете внимание на следните полета от тази форма:

   • Код по НКПД 2011/Код по НКПД 2005 - от падащия списък на тези полета се избира код по НКПД. Наименованието на длъжността е въведено при нейното създаване, но ако желаете, можете да го промените от тук. Кодът по НКПД е определящ при изчисляване на минималните осигурителни прагове за служителите, които ще бъдат назначени на тази длъжност.
   • Код по КИД/Код по НКИД - кодът по КИД/НКИД се попълва автоматично, ако е въведен във форма Фирми.
   • Мин. осигурит. доход за код по НКПД и код по КИД на фирмата за м. - в това поле се показва минималният осигурителен доход за длъжността след натискане на бутона . Програмата определя този доход по избраните Код по НКПД, Код по НКИД и работната година на фирмата.

   След като приключите с въвеждането на информация за длъжността, натиснете бутона Запис и след това Изход. Ако наименованието на длъжността е било променено, това се отразява и в Структурата на фирмата.

Виж още:
Добавяне на служители